Førde rådhus

For å motvirke eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom er det oppretta ei nasjonal tilskotsordning. Målgruppa for ordninga er barn og unge som er berørt av fattigdomsproblem. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. 

Sykkeldag Fritt Fram 31.05.2016

Førde kommune kan søke Statens vegvesen om midlar til enkle sykkeltiltak for 2019. Har du gode forslag, send dei inn til oss før 28. november 2018. 

Kulturskulekalendar

Førde, Naustdal og Jølster har kulturskuleelevar som er representert i Norsk Kulturskuleråd sin kalender 2019

 

 

Gratulerer til alle tre og til lærarane Ingjerd Monsen Hjelmeland og Karen Helga Maurstig

Førde rådhus

Tysdag 13, onsdag 14. og torsdag 15. november er det møte i følgjande utval i Førde kommune:
 

Hender og datamaskin

Vil du sjekke fakturaene dine i Førde kommune? Du kan no som innbyggar enkelt få innsyn i eigne fakturaer. I tillegg er det mogleg å søke om betalingsutsetting.

Julebilde

For tolvte gong vert det tradisjonell norsk julefeiring på Førde Kyrkjetun. Dette er ei feiring for alle som ønsker å vere ein del av eit fellesskap julekvelden. Vi håpar at mange frivillige vil hjelpe til også i år. Har du lyst til å bidra? Då kan du kontakte Ingvar Vagstad på telefon 911 38 732.

Panelsamtale 16

Fredag 16. november 2018 inviterer Norec (tidlegare Fredskorpset) og Førdefestivalen  til ein panelsamtale i Førdehuset klokka 10.30 - 12.00.

Hender og datamaskin

Førde kommune startar no å sende ut faktura digitalt. 

Dersom du har reservert deg frå å få elektronisk post og ikkje har ein avtale som er lista opp under, vil du framleis få fakturaen din heim i postkassen. Fakturaen frå oss vil no vere utan bankgiroblankett.

UBiF 2018-2019

Ungdomens bystyre i Førde for 2018–2019 er starta opp og har hatt val av ordførar, varaordførar og sekretær.

Flaum på Tangen

Statens naturskadeerstatning kan gi erstatning for skadar som ikkje vert dekt av privat forsikring. Les meir om kven som kan søke og korleis du kan søke. 

Verdensdagen for psykisk helde 1

Ein flott dag der vi lag jobbar for raushet og dei små og viktige verdiane i kvardagen.

Tre 1

Les artikkelen med spørsmål om du kan be naboen felle tret før stormen gjer det. 

Gjensidige

 

Bosspann - papirboss

Renovasjonsruta som gjeld frå 1. oktober 2018 og til 1. oktober 2019 skal vere sendt til alle husstandar. Merk deg at frå januar 2019 kan du levere plastavfall i ein eigen avfallspose. 

Velferdsteknologi, kontaktpersonar

Ei fersk undersøking viser at kommunane i fylket aukar takten med å ta i bruk velferdsteknologi.


På bildet ser vi nøkkelpersonane i samarbeidsprosjektet. Frå venstre Jan Olav Larsen, EKS; Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane; Hilde G. Corneliussen og Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking og IT-forum

Temakafé kreftforeningen

Temakaféen er til for kreftramma, pårørande og etterlatne. Tilbodet er gratis og det er inga påmelding. Vi tek opp kreftrelaterte tema og byr på ulike kulturelle innslag. 

Førde kontrollutval hadde møte 18.09.2018

Link til referat

Neste møte i kontrollutvalet vert 30.10.2018.

Førde stadion

Søknadsfristen for spelemidlar i 2019 er 1. november 2018. 

Førde kommune skal delta i kartleggingsprogrammet for skrantesjuke under hjortejakta i 2018. Alle felte hjortedyr som er 2 år eller eldre skal testast for skrantesjuke. 

Lise Mari Haugen

Frå 1. september 2018 er Lise Mari Haugen konstituert rådmann i Førde kommune. Ho vert rådmann fram til kommunesamanslåinga 1. januar 2020. Ho overtek som rådmann etter Ole John Østenstad som skal vere prosjektleiar og deretter rådmann i Sunnfjord kommune. 

Folkemøte om sentrumsstrategien 27

Det var over 200 personar som møtte opp på folkemøtet om sentrumsstrategien 27. august 2018. Administrasjonen tek med seg innspela frå møtet og vil legge fram saka på nytt til planutvalet 20. september og bystyret 27. september 2018. Korleis sentrumsstrategien skal legge føringar for kommuneplanen sin arealdel er eit viktig spørsmål. 

Visma Flyt Skule illustrasjon

Skulane i Førde kommune skal frå 1. august 2018 ta i bruk Visma Flyt Skule som skuleadministrativt system. Elevar, grupper, lærarar og føresette er registrert i dette systemet, og fråver, merknader og karakterer på elevar, blir lagt inn her. I Visma Flyt Skule handterer vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plassar. 

Seminar oppvekst  13

Måndag 13. august 2018 gjekk startskotet for komande Sunnfjord kommune si storsatsing «Inkluderande barnehage- og skulemiljø". På bildet ønsker Are Solstad frå Utdanningsdirektoratet velkomen til seminaret. 

Framside reiseguide Sunnfjord

Ein ny reiseguide for Sunnfjord er klar. Les om aktivitetar, attraksjonar og arrangement i Førde, Gaular, Jølster og Naustdal. Guiden er proppfull av gode tips til deg som vil vite meir om kva Sunnfjord har å by på.

Førde rådhus, helsestasjon

Korleis opplever du som brukar kvaliteten på vårt arbeid? Dette er eit spørsmål vi stiller med jamne mellomrom. I 2018 har vi gjennomført brukarundersøkingar på helsestasjonen, psykiatritenesta, Førde helsetun, heimetenesta og bu- og miljøtenesta. Vi presenterer her dei resultata som er klare. Undersøkingane i heimetenesta og bu- og miljøteneste er nettopp avslutta og vil difor bli presentert seinare. 

Skjermbilde

Kommunal Rapport har publisert endeleg Kommunebarometer basert på resultata i 2017, og Førde kommune klatrar i år heilt til topps. Dette betyr at vi leverer gode tenester til innbyggarane våre – ja faktisk er vi best i landet.

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar