Høyring og offentleg ettersyn - Elvekanten

Planutvalet vedtok 20.09.2018 å legge detaljregulering for Elvekanten, gbnr. 21/342 og del av 21/657  fram for høyring og offentleg ettersyn i 2 alternativ. Planframlegget skal i hovudsak legge til rette for bustad, forretning og kontor og er eit viktig byutviklingsprosjekt. Alternativ 1 er planfremjar sitt hovudforslag. Alternativ 2 er planforslag med rådmannen sine endringar.

 

 

Planområdet er på om lag 6 daa og framlegg til detaljregulering inneheld planomtale, reguleringsføresegner, plankart, illustrasjonar og ROS-analyse.

Alternativ 1

 

Planfremjar sine vedlegg ligg samla under plansak 20.09.2018 (sjå nedanfor). Her finn du soldiagram, situasjonssnitt, illustrasjonar av digital 3d-modell, vurdering av nedkøyring til p-kjellar, konsept og samanstilt volumstudie (sjå vedlegg kalla e-post230818_Innspel Elvekanten - utsettingsvedtak)

Alternativ 2

 

Saker om offentleg ettersyn

Planutvalet 14.06.2018

Planutvalet 20.09.2018

 

Innspel og merknader sendast til Førde kommune, innan 12.11.2018.

 

Alle dokumenta er tilgjengeleg på Førdehuset - Biblioteket, på Førde kommune - Servicetorget og på kommunens internettsider www.forde.kommune.no under kunngjering. Postadresse er Førde kommune, Pb 338, 6802 Førde eller e-post: postmottak@forde.kommune.no

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar