Vedtak - Områderegulering Ytre Øyrane

Førde bystyre vedtok områderegulering Ytre Øyrane i møte den 26. oktober 2018.

Planen legg i hovudsak opp til fortetting og vidareføring av eksisterande akitvitetar, med føresegner som legg føringar for nyetableringar og utviklingspotensiale for einskilde verksemder. Vidare legg planen til rette for fyllingar i sjø for etablering av nye utbyggingsområde i vest og nord, samt at vegsystemet vert dimensjonert for framtidig utvikling med fortetting og tilfredstillande tilbod for mjuke trafikantar.

Vedtatt reguleringsplan finn ein her.

Den som er part i saka eller som har rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket innan 3 veker frå kunngjering. Ev. klage stillast til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, og sendast:

Førde kommune

Planutvalet

Pb 338

6801 Førde

 

Fann du det du leitte etter?

Snarvegar