Grunnskulane i Førde

I Førde har vi 9 grunnskular, som for tida har om lag 1800 elevar. Skulane våre er kåra til dei beste i landet, og det er vi stolte av!

 

Samstundes veit vi at vi må jobbe hardt heile tida for å halde god kvalitet over tid. Målet vårt er at du alltid skal kjenne deg godt og respektfull ivareteken både som barn, ungdom og føresett. 
 

Visma Flyt Skule

Frå 1. august 2018 har skulane i Førde tatt i bruk Visma Flyt Skule. 


 

Grunnskulane i Førde kommune


Her finn du finn skulane i kartet

 

Ferie- og fridagar

I skuleruta finn du alle ferie- og fridagar gjennom skuleåret. Det er ei felles skulerute for Sogn og Fjordane, men det kan vere små endringar i den enkelte kommune. Føresette kan søke om at barna deira får permisjon i 2 veker (10 skuledagar). Ta kontakt direkte med skulen for å høyre korleis du går fram for å søke om permisjon.
 

Kva skule skal barnet mitt gå på?

Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 57 72 20 00 for å få vite kva skulekrins barnet ditt soknar til.

  

Må eg melde inn barnet mitt til skulestart?

Du treng ikkje melde frå til skulen om at barnet skal byrje på skulen, så lenge du er folkeregistrert i Førde kommune.

Skulane sender brev til føresette om innskriving av nye førsteklassingar, førskuledagar og skulestart i 1. klasse. Dette skjer på vårparten det året barnet ditt skal byrje på skulen. 

 

PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) 

PPT skal gi skulane råd og rettleiing, slik at dei kan leggje til rette for barn og unge som har faglege eller sosiale vanskar. PPT for Indre Sunnfjord dekkjer kommunane Førde, Jølster, Gaular og Naustdal.

 

SFO (Skulefritidsordning)

Kommunen tilbyr skulefritidsordning for barn frå 1. til 4. klasse og for barn med funksjonshemming frå 1. til 7. klasse. Du får informasjon om SFO-tilbodet til skulen når barnet blir skrive inn. Du søkjer elektronisk om SFO-plass.

 

Skuleskyss

Barnet ditt har rett på skuleskyss dersom han eller ho oppfyller eitt eller fleire av desse kriteria:

 • er elev på 1. årstrinn med meir enn 2 kilometer til skulen
 • er elev på 2.-10. årstrinn og har meir enn 4 kilometer til skulen
 • har ein særleg farleg skuleveg
 • treng skuleskyss på grunn av funksjonshemming eller forbigåande skade eller sjukdom. Det gjeld uavhengig av avstanden mellom heim og skule/SFO. De må ha legeerklæring.

 

Skulehelsetenesta

Skulehelsetenesta er eit tilbod til deg som er skuleelev og under 20 år. Helsesøster skal vere tilgjengeleg på skulen din nokre dagar i veka. Les meir om skulehelsetenesta. 

  Fann du det du leitte etter?

  Kontakt

  bilde av personen: Helge Sæterdal

  Helge Sæterdal

  Kommunalsjef for skular og barnehagar
  Telefon : 57 61 27 03
  Mobil: 992 32 021

  Snarvegar