For 2018 har vi planlagt felles oppstart i Sogn og Fjordane for ei rekke permar. Om kommunane ynskjer oppstart av andre permar enn dei som er skissert her, tek ABC-kontakten direkte kontakt med utviklingssenteret. 

Det er ABC-kontakten sitt ansvar å vidareformidle informasjon om ABC-opplæring, og drøfte eventuell oppstart med leiarane i sin kommune. 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og hausten 2017 starta 12 kommunar på opplæringspakken.

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2018.

Programmet og foilar frå presentasjonane finn du i høgremenyen

Tema på samlinga var ernæring.

Regionale seminar, Sunnfjord

I arbeidet med å ta i bruk velferdsteknologi er «Veikart for tenesteinnovasjon» eit viktig verktøy; ein praktisk metodikk som skal setje kommunane i stand til å endre offentlege tenester for å møte framtida.

 

Som avslutning av fase 4 i Fylkesprosjektet i velferdsteknologi inviterer vi kommunane til regionale seminar.

 

13. februar, kl. 09 - 15   Førde, Høgskulen på Vie, Festsalen

14. februar, kl. 09 - 15   Eid, Rådhuset, kommunestyresalen

15. februar, kl. 09 - 15   Sogndal, Quality hotell

 

Takk for ein fin dag på Skei 5.desember 2017. Presentasjonane frå samlinga finn du her i høgre-menyen.   

 

 

Førde kommune har fått støtte frå Regionalt Forskingsfond Vestlandet til å utvikle eit nettverksverktøy retta mot pårørande til personar med demens. Partnarar i prosjektet er Høgskulen på Vestlandet, Institutt for helsefag Førde (prosjektleiar for prosjektet er professor Siri Ytrehus), Forskingsstiftinga Norske Regnesentral og firmaet Conexus som utviklar læringsverktøy.

Målet er å utvikle eit IKT- støtte verktøy for nettverksbygging, læring og kommunikasjon blandt pårørande til personar med demens.

 

Fagseminar 2 vart avvikla på Sandane 21.nov. for vel 30 deltakarar, og i Førde 22.nov. med 70 deltakarar. Cato Brunvald Ellingsen var føredragshaldar begge dagane. Presentasjonen hans finn du i høgremenyen.

 

114 tilsette frå 12 kommunar i Sogn og Fjordane starta på opplæringspakken; Velferdsteknologiens ABC på Skei 16 11 17. Deltakarane var tilsette i dei kommunale helse- og omsorgstenestene og tilsette innan it, drift og forvaltning.

Fagnettverket innan eldremedisn/eldreomsorg har "Akutt funksjonssvikt" som overordna tema i 2017. Ernæring var fokus på fagdagen i 26. oktober. Det var 42 deltakarar frå kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane og Helse Førde. I tillegg til helsepersonell deltok fleire tilsette ved kjøkkena i kommunane.

Presentasjonane ligg i høgre menyfelt.

Fann du det du leitte etter?