Andre satsingsområde

Læringsarena Førde kommune; etablerering av system og kultur for kompetanseheving på institusjon og i heimetenesta gjennom modellar for kunnskapsbasert praksis.

 

Traineeprogrammet for sjukepleiarar; eit utviklingsprosjekt for nyutdanna sjukepleiarar starta i 2014

 

Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt; eit kvalitetsforbetringsprosjekt i Førde kommune