Kunngjeringar

Her finn du plansaker og andre kunngjeringar som til dømes varsel om oppstart av planarbeid, høyringar og planar som vert lagt ut til offentleg ettersyn. 

 

Gå til skjema for elektronisk høyringsuttale >

Sist endra 09.11.2016
Publisert 17.12.2018
Illustrasjon Sunnfjord kommune

Planutvalet vedtok 13. desember 2018 å legge forslaget til kommuneplanen sin arealdel ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 8. februar 2019. 

Publisert 14.01.2019

Det vert med dette varsla om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan Hafstad del av gbnr 6/8 og 135, jf. § 12-8 i plan- og bygningslova.

Publisert 19.12.2018
Miljøfyrtårn Toyota 19

Toyota Førde er den 17. verksemda som no er sertifisert som Miljøfyrtårn i Førde kommune. Ordførar Olve Grotle overrekte diplom for Miljøfyrtårn til avdelingsleiar Stein Vidar Vie og miljøkoordinator Roy Thorsen.

Publisert 19.12.2018

Norges vassdrag og energidirektorat (NVE) startar boring for regional kartlegging av fare for store kvikkleireskred i Førde, Eid, Gloppen, Stryn, og Naustdal kommunar i veke 3 eller 4 i 2019.

Publisert 14.12.2018
Klimaplan framside

Førde, Gaular, Naustdal og Jølster kommune har utarbeidd framlegg til interkommunal plan for klimaomstilling i Sunnfjord 2019–2030. 

Publisert 13.12.2018

I medhald av §12-8 i plan- og bygningslova vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Flomstunet gnr. 61 bnr. 117, 53, 379 og 113 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 3 250 m2, og ligg aust for Langebruvegen og Førde Rådhus, sør for Hafstadvegen.

Publisert 28.11.2018
Steinavegen 11-13 illustrasjon

Planframlegget legg til rette for å føre opp to nye blokker på 5 og 6 etasjar med inntil 35 bueiningar mellom Steinavegen og Halbrendslia. Det er regulert område for frittliggande bustader med tilhøyrande infrastruktur og uteopphaldsareal.

 

 

Publisert 21.11.2018
Kulturminneplan, framside

I planutvalsmøtet 15. november 2018 vedtok utvalet å legge kulturminneplanen ut til høyring. Høyringsfrist er utsett til 8. februar 2019

Publisert 20.11.2018
Framside planprogram

Førde bystyre vedtok kommuneplanen sin samfunnsdel i møte 26. oktober 2018. 

Første Førre | Neste Siste
Fann du det du leitte etter?