Utviklingssenteret hadde i perioden 2013-2015 eit samarbeid med Gloppen kommune rundt deira prosjekt om innføring av kvardagsrehabilitering. Hovudmålet var å dele erfaringar og samarbeide om kompetanseheving.

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom utviklingssentra på Vestlandet og Senter for omsorgsforsning Vest i perioden 2012-2015. Føremålet med prosjektet var å kartlegge omfanget av av førebyggande heimebesøk i kommunane, og om heimebesøk bidregtil betre tryggleik og helse for eldre.

Elevar i ungdomsskulen i praksis ved utviklingssenteret

Innsikt i helsefaglege utdanningar, sjå spekteret i yrkesvala og oppleve gode og meiningsfulle praksisperiodar.

Sjukepleiestudentar kartlegg ernæringsstatus hjå eldre over 75 år 

 Praksis i kommunehelsetenesta med fokus på demensomsorga

Førde Seniorkor

Heilskapstenking rundt helse hjå eldre, med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.