Demensomsorg

Demensomsorg har vore ei sentral satsing over mange år og er eit viktig satsingsområde for Utviklingssenteret. Vi skal vere ein ressurs i arbeidet med tiltak og satsingar som følgje av demensplan 2020.

Vårt mål er å formidle kunnskap med fokus på:

  • personsentrert omsorg og ulike metodar i miljøbehandling
  • implementering og varige endringar
  • differensierte tenestetilbod til pasientar og pårørande, t.d. dagaktivitetstilbod/-avlastning, pårørandeskule/støttesamtalar og demensteam
  • forsking
  • informasjon om aktuelle tilskotsordninga og tilby rettleiing i søknadsskriving

Utviklingsarbeid som pågår no:

  • Dagaktivitetstilbod og systematisk pårørandearbeid for å førebygge slitasje og stress ved krevjande omsorgsoppgåver
  • Pårørandeprosjekt i Førde kommune
  • Personsentrert omsorg: Undervisning- og rettleiingstilbod til kommunehelsetenesta
  • Systematisk oppfølging etter demensdiagnose
bilde av personen: Marta Strandos

Marta Strandos

Arbeidsleiar
Telefon : 57 61 26 54
Mobil: 415 26 416

Elin-Therese Sørbotten

Utviklingskoordinator
Telefon : 57 61 27 69