Har du ein i familien, nabo, ven eller kollega som er ramma av demens? Kanskje er du nysgjerrig, eller er frivillig og vil lære meir om tilstanden og kva hjelpetiltak som finst? Arrangementet er på Kunstmuseet i Sogn og Fjordane (Førde) og er open for alle.

 

 

Førde kommune har saman med USHT gjennomført eit utviklingsarbeid for å betre samarbeidet med pårørande. Fagbladet har laga ein fin artikkel frå Førde helsetun: "Pårørande til pasienar på sjukeheimen er ikkje urimelege".

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som er pårørande eller har nær relasjon til ein person med demens. Gjennom faglege førelesningar og samtaler får du kunnskap og innsikt i kva følgjer sjukdomen kan ha for personar som lever med demens, pårørande og familie. Du treff òg andre i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

Førde kommune har gjennomført eit utviklingsarbeid knytt til involvering og støtte til pårørande i sjukeheim og heimetenester. Overordnda mål har vore å utvikle tiltak som anerkjenner og støttar pårørande og betrar samspelet mellom den offentlege og den uformelle omsorga. Vi ønskjer å auke og samordne kunnskapen om pårørande slik at vi betre kan trekke i same retning og utvide forståinga av pårøranderolla. Pårørande er ikkje ein person, nettverk med familie, slekt, naboar er å forstå som pårørande og er av betydning.