Forsking ved utviklingssenteret

Utviklingssentra skal legge til rette for og bidra til forsking i helse- og omsorgstenestene. Det betyr mellom anna å etablere samarbeid med aktuelle forskingsmiljø og ta del i samarbeidsprosjekt på tvers av institusjonar og fagområde, og vere pådrivar for å implementere forsking som ein naturleg del av praksis.

På denne sida vil vi presentere forskingsprosjekt, publikasjonar og samarbeid i tilknyting til USHT i Sogn og Fjordane.

Idèhandbok

Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom utviklingssentra på Vestlandet og Senter for omsorgsforsning Vest i perioden 2012-2015. Føremålet med prosjektet var å kartlegge omfanget av av førebyggande heimebesøk i kommunane, og om heimebesøk bidregtil betre tryggleik og helse for eldre.

Forskingsdagane 2014. Anne Marie Sandvoll

 Det var stor respons då Aud Berit Fossøy og Anne Marie Sandvoll presenterte forskingsfunna sine på heimebane på Forskingsdagane. I regi av utviklingssenteret fekk dei tilsette i pleie- og omsorgstenestene i Førde kommune invitasjon til miniseminar skreddarsydd for desse to forskarane sitt heimepublikum. "Det er kjekt å formidle til dei som kjenner feltet så godt", seier Anne Marie Sandvoll.

Meir omtale på HiSF si heimeside