MEDCED

”Dyktige ansatte – glade beboere?”(MEDCED)

Forskingsprosjektet MEDCED tek sikte på å utvikle kunnskap om implementering av ein beslutningsstøttemodell ”Tillit Framfor Tvang” (TFT- modellen). Modellen skal hjelpe personalet med å utvikle tillitsskapande tiltak framfor tvang, når dei yte omsorg til urolege og utagerende bebuarar med demens.

MEDCED står for: Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care.

Studien er leia av Senter for omsorgsforskning Vest ved Høgskolen i Bergen. Den blir gjennomført i samarbeid med Utviklingssentra for sjukeheimar og heimetenester (USHT) på Vestlandet, Senter for Eldremedisin og samhandling i Helse Vest (SESAM) og høgskulene Betanien, Sogn og Fjordane og Stord-Haugesund.

Prosjektet er i publikasjonsfasen. Sjå meir informasjon via lenkene og artiklane under.

 

 

Publisert 27.06.2016

Utviklingssentra på Vestlandet har saman med høgskulane delteke i eit større forskingsprosjekt om bruk av tvang i sjukeheimar. Nokre av funna frå studien er publisert i juni-nummeret av "Sykepleien".  

Sjå omtale av MEDCED-studien under Lenker/Sjå også, og under satsingsområde - Forsking.

Publisert 12.05.2015

Resultat frå forskingsstudien MEDCED viser nedgang i bruk av tvang overfor personar med demens. Denne nedgangen har samanheng med kompetansen til dei tilsette ved sjukeheimane. Det er likevel for lite tid og ressursar til å gjennomføre nødvendig kursing og vidareutdanning.

Sjå omtale av studien i Firda:"Færre demente blir utsette for tvang" (PDF, 713 kB) og på NRK: "Sjukeheimstilsette får ikkje opplæring".

bilde av personen: Marta Strandos

Marta Strandos

Arbeidsleiar
Telefon : 57 61 26 54
Mobil: 415 26 416