Fallførebygging

Klikk for stort bilete

Pasienttryggleiksprogrammet I trygge hender 24-7 har utarbeidd ein fallførebyggande tiltakspakke som er aktuell både for sjukehus og kommunar. Utviklingssenteret i Sogn og Fjordane bistår kommunar med å implementere tiltakspakken. Du finn tiltakspakken på I trygge hender 24-7 si nettside. Der finn du også  e-læringsprogram om fallførebygging for helsepersonell,erfaringar fra sjukehus og kommunar, samt utarbeidd materiell du kan nytte.

Tiltakspakken for førebygging av fall

 1. Risikovurdering av fallrisiko

 2.Standardtiltak for alle pasientar med forhøga fallrisiko
- Legemiddelgjennomgang
- Hugseliste for pasientrom
- Tilsyn ved behov
- Pasient- og pårørandeinformasjon
- Oppretthalde aktivitet og trening

3. Tverrfagleg utredning

4. Individuelt tilpassa tiltak

5. Overføring av informasjon om risikovurdering og tiltak

 

Fallførebygging i kommune

Fleire kommunar i Sogn og Fjordane arbeider med å innføre fallførebyggande tiltak i sjukeheim og omsorgsbustadar. Desse er mellom anna Askvoll, Vågsøy, Luster, Selje og Stryn. Viktige moment i forbetringsarbeidet er:

  • Forankre arbeidet i leiinga ved den enkelte eining og få avsett tid og ressursar
  • Innhente erfaringar om fallførebyggande arbeid frå kommunar som har innført tiltaka eller Utviklingsenteret
  • Opprette tverrfagleg team på den enkelte avdeling med fysioterapeut, sjukeheimslege, sjukepleiar og hjelpepleiar 
  • Fleire rundar med informasjon og undervisning om det som skal skje til alle involverte
  • Målingar av tal fall i eininga før fallførebyggande tiltak vart sett i verk (t.d nytte avvikssystemet)
  • Måling av tal fall med skade (sjå elles tiltakspakken sine målingar)
  • Evaluering og felles erfaringsdeling evt.på tvers av einingar ved sjukeheimen 
bilde av personen: Berit  Ullebust

Berit Ullebust

Kreftkoordinator
Telefon : 57 61 28 18
Mobil: 948 24 254