Det var stor interesse for fagdagen med 103 deltakarar frå åtte kommunar. Einar Aadland heldt hovudinnlegget for dagen, og formidla relevant teori, dømer frå praksisfeltet og metode for etisk refleksjon. I tillegg fekk deltakarane høyre konkrete og praksisnære presentasjonar frå etikkrettleiarar og musikkterapeut frå Flora kommune.

 

 

 

For å lukkast med å endre helse- og omsorgstenestene treng helsepersonell både klinisk kunnskap og kunnskap om å drive forbetringsarbeid i praksis. Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Sogn og Fjordane (USHT) vil i samarbeidmed Helse Førde starte ei forbetringsutdanning innan kvalitet- og pasienttryggleiksarbeid for kommunar.

 

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2019 deltok over 150 deltakarar frå 16 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for hausten 2019.

Har du ein i familien, nabo, ven eller kollega som er ramma av demens? Kanskje er du nysgjerrig, eller er frivillig og vil lære meir om tilstanden og kva hjelpetiltak som finst? Arrangementet er på Kunstmuseet i Sogn og Fjordane (Førde) og er open for alle.

 

 

 

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-reforma inviterer til konferanse. Hald av datoen så lenge.

 

Dato: 28. november 2019 09:00 - 16:30

Stad: Scandic Sunnfjord hotell, Førde

 

Ansvarleg: Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-reforma

 

Målgruppe: Frivillige organisasjonar, næringsliv, ansvarlege for planarbeid, ordførarar, rådmenn og leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, leiarar i kommunar og fylkeskommunar, brukarorganisasjonar, pårøranderepresentantar, politikarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, representantar frå helseføretak, universitet og høgskular, vidaregåande skular og andre interesserte.

Då er datoane for oppstart av Mitt Livs ABC, perm 2 klar

 

Skei Hotell, Jølster

- onsdag 25. september 2019 kl 10 - 16    

- torsdag 26. september 2019 kl 10 - 16

Overordna tema i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg i 2019 er demens, med hovudfokus på heimebuande og deira pårørande. På fagdagen 11.april var det innlegg og samtalar rundt ulike demensdiagnosar, utgreiing og samarbeid mellom fastlege og demensteam. Det var 65 deltakarar frå 15 kommunar og 5 sjukehusavd/poliklinikkar.

Program, presentasjonar og aktuelle lenker: sjå høgre menyfelt.

Oversikt over vårens aktivitetar i ABC-opplæringa.

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2018 starta 11 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2019.

"ABC Musikkbasert miljøbehandling" er eit opplæringstilbod som integrerer musikk, song og bevegelse i miljøbehandling. USHT arrangerer fagseminar for oppstart av denne ABC-permen:

Stad: Scandic Sunnfjord Hotel, Førde (NB! Var opprinneleg planlagt på Thon Hotel Jølster)

Dato: 26.sep., kl 10:00 til 16:00

Påmeldingsfrist: 5.sep.

Felles påmelding frå kvar kommune, på e-post til Marta Strandos: mast@forde.kommune.no