Erfaringar frå arbeid med alvorleg sjuke har vist behov for betre rutinar i behandling av døyande og oppfølging av pårørande. Vi ser også behov for å betre dokumentasjon og kontinuitet rundt den alvorleg sjuke pasienten ved hjelp av palliativ plan.
Palliativt team ved Helse Førde

Det var 67 deltakarar på kurset der målgruppa var helsepersonell i primær- og spesialisthelsetenesta. Målsettinga med kurset var å bidra til auka kompetanse om palliasjon i form av kartlegging, symptomlindring, behandling og omsorg for alvorleg sjuke og døyande, samt deira pårørande.

Ressurssjukepleiarar i lindrande behandling og kreftkoodinator i Førde kommune har i 2015 og 2016 gjennomført eit prosjekt for å betre rutinar og samarbeid innan lindrande behandling. I dette prosjektet vart det etablert ein standard for lindrande behandling i kommunen.