Fagdag i etikk 14. november

Det var stor interesse for fagdagen med 103 deltakarar frå åtte kommunar. Einar Aadland heldt hovudinnlegget for dagen, og formidla relevant teori, dømer frå praksisfeltet og metode for etisk refleksjon. I tillegg fekk deltakarane høyre konkrete og praksisnære presentasjonar frå etikkrettleiarar og musikkterapeut frå Flora kommune.

Klikk for stort bilete

Fagdagen var eit samarbeid mellom USHT Sogn og Fjordane og KS si satsing på etisk kompetanseheving. Saman sette vi fokus på etisk refleksjon i samband med kvalitetsreforma Leve hele livet.

Kort om «Samarbeid om etisk kompetanseheving»

Prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving starta i 2007, og vart vidareført som ei nasjonal satsing forankra i stortingsmeldinga «Kompetanseløft 2020» i 2015. Kommunane har vore med å utarbeidd og teke i bruk metodar og verktøy for etisk refleksjon.

Satsinga skal bidra til at kommunane styrker den etiske kompetansen og etablerer eit systematisk etikkarbeid i helse- og omsorgstenestene. Føremålet er å styrke brukaren si oppleving av at helse- og omsorgstenestene ivaretek deira verdigheit  og integritet. Satsinga skal knytast endå tettare mot det kontinuerlige forbedrings- og utviklingsarbeid i tenestene.Klikk for stort bilete 

Kontaktperson i KS:

Leni Klakegg, tlf 92 41 11 82, epost leni.klakegg@ks.no