Fagdag nettverk for eldremedisin/eldreomsorg 23.mars

" Å fange opp eldre med gradvis funksjonssvikt" var tema på fagdagen 23.mars 2023.

Tidleg oppdaging av funksjonssvikt føreset at det er gjort ei kartlegging av pasienten sin normaltilstand, og at ein gjennom systematiske observasjonar og verktøy fangar opp endringar. På fagdagen ga vi ei innføring i tema, presenterte tilgjengelege verktøy, system og metodar som bidreg til å fange opp gradvise funksjonstap blant eldre.