Oppstart av Velferdsteknologiens ABC hausten 2019 - Sogndal

Klikk for stort bilete

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2019 deltok over 150 deltakarar frå 16 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for hausten 2019.

Dato og stad for oppstartseminar
 

Dato: 19. september 2019

Stad: Quality Hotel Sogndal, Sogndal

 

 

Kostnad pr.deltakar er kr. 250,- som dekker delar av hotellet sin dagpakkepris.

Frist for påmelding: 1. september 2019, samla for heile kommunen, til  annette.eri.norevik@forde.kommune.no

 

Mål for opplæringa
Gjennom eigenstudie og arbeid i tverrfagelege (og gjerne tverretatlege) studiegrupper, får tilsette grunnleggande kompetanse og tilgang til nødvendige arbeidsverkty, for å vurdere, ta i bruk og fylgje opp tenester og tiltak der velferdsteknologi vert brukt.

 
Målgruppe og samansetting av studiegrupper
Dette er ein tverrfagleg opplæringspakke for tilsette i dei kommunale helse og omsorgstenestene, med ulik utdanningsbakgrunn og ulike yrkesroller. Det er også anbefalt at leiarar deltek.

Vi anbefalar også at tilsette innan it, forvaltning og drift deltek sidan fleire av desse får ei viktig rolle når velferdsteknologi skal takast i bruk i kommunane.

I den enkelte studiegruppe bør ein vere mellom 5 til 8 deltakarar. Gruppene bør vere sett saman mest mogeleg tverrfagleg og gjerne på tvers av arbeidsstad. Inndeling i grupper må vere gjort før oppstartseminaret.
 

Programmet for oppstartseminaret
Programmet er no publisert med forbehald om endringer.
 

Opplæringsmateriellet
Opplæringspakken er tilgjengeleg på KS sine nett-sider, der de sjølv kan skrive det ut. Lenke til den elektroniske versjonen finn de her: Velferdsteknologiens ABC

 

Det kan også bestillast som eige hefte hos Eko-trykk i Førde, til kr. 485,- eks. frakt . Utviklingssenteret koordinerer bestillingene, men hefta vert tilsendt den enkelte kommune. Det betyr at de kan bestille tal hefter hos oss når de melder på gruppene til oppstartseminaret, til annette.eri.norevik@førde.kommune.no.

NB! Hugs å skrive inn rett fakturaadresse!

Kommunane kan søke Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om å få dekka utgifter til opplæringsmateriellet gjennom Kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskot.Klikk for stort bilete