Videokonferansar om observasjonskompetanse

Observasjonskompetanse er eitt av dei prioriterte områda for opplæringstiltak i samband med covid-19. Helsedirektoratet har det med i sin veiledar, og USHT har lagt inn ressursar i opplæringspakkane. Saman med ambulansetenesta i Helse Førde tilbyr vi undervisning via videokonferansar. Alle datoar er kl 13.30-15.00. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no.

 

12.mai   Vitale målingar, ABCDE, NEWS 2 og observasjonsmetodar. Presentasjon :Systematisk observasjon, NEWS2 (PDF, 3 MB)

18.mai   Sepsis og kartleggingsverktyet qSofa. Presentasjon :Sepsis  (PDF, 2 MB)

25.mai   Innlegging av venflon og venekanylering. Pasientens følgjeskjema. Presentasjon: Veneflon og venekanylering (PDF, 2 MB)

3. juni   Kommunikasjonsverktøyet ISBAR

  Verkty og skjema:

Utstyrssekk Heimetenester: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser

Instruksjonsvideoar: https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa

Invitasjonen blir sendt til alle kommunane.

Det er fleire måtar å kople seg opp på videomøtet: Via videokonferanseutstyr, eller Skype for business. Skriv inn adressa: Usht3.forde@vm.nhn.no

Kopl dykk opp i god tid. Om problem ta kontakt på mobilnr. 47367111

Undervisninga er eit ledd i opplæringspakken for personale ved kohortavd. og smitteisolat.