USHT

Aktuelle prosjekt

Luster kommune ønska ei betre organisering av tilbodet til personar med demens og deira pårørande, med betre brukar- og pårørandeinvolvering. Prosjektet var ein del av eit nasjonalt utviklingsprosjekt knytt til Demensplan 2020.

Den demenssjuke og pårørande skal vite kven dei kan kontakte i kommunen, og vere trygge på at dei blir følgt opp gjennom heile sjukdomsforløpet.

Dagaktivitetssenteret  «Veglo» bidreg til ein meiningsfull kvardag gjennom tilpassa aktivitetar og meistring. Personsentrert omsorg, å komme tidleg inn og få kontinuitet i oppfølginga er viktig.