Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg: Samling 20. Oktober

 

Fagnettverket eldremedisin / eldreomsorg arrangerer to fagdagar i året. Tema blir valt ut frå nasjonale satsingsområde og lokale prioriteringar.

 

 

Målgruppe

Tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester og i spesialisthelsetenesta. I tillegg er det ynskjeleg med faste ressurspersonar i nettverket. Fagutviklingssjukepleiarar eller andre med tilsvarande roller/funksjonar vil vere særleg relevant.

Tema

Kva inneber det å bli eldre og leve som gammal, og kva er viktig for eldre i møte med alderdommen?

Innlegg

  • Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle v/ Runar Bakken. Gerontolog, sjukepleier og dosent emeritus v/ Universitetet i Sørøst-Norge
  • Aldersvennleg samfunn med fokus på digitalisering og teknologiske løysingar v/ Martha Therese Gjestsen. Forskingskoordinator, SESAM
  • Korleis erfarar heimebuande eldre og deira pårørande møtet med alderdom og skrøpelighet, og kva er viktig for dei? v/ Bente Egge Søvde, Phd-kandidat, Høgskulelektor, HVL
  • Å forske i sjukeheim v/ Kristin Aas Nordin og Martha T. Gjestsen, SESAM

Program

Haustens fagdag blir arrangert 20. oktober 2022 Thon Hotell Førde kl. 09.20 – 15.30.

Påmeldingsfrist 30. september.

Påmelding er stengd.