USHT

Fagnettverk i eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverk i eldremedisin/eldreomsorg

Fagnettverket har vore i drift sidan 2015 og bygger på ein samhandlingsavtale mellom Helse Førde og kommunane i deira opptaksområde. Denne forpliktar m.a. partane til å delta med faste ressurspersonar på fagdagar arrangert gjennom nettverket. Målgruppa er såleis tilsette både i Helse Førde og i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Føremålet med nettverket er å:

-  vidareutvikle trygge, samordna og tverrfaglege helsetenester til brukarane
-  fremje deling av beste kunnskap/praksis
-  styrke engasjementet for arbeid med målgruppa
-  sikre samordning av ressursbruk knytt til fagutvikling

Overordna tema i 2019-2020

Demens - med hovudfokus på heimebuande og deira pårørande.

Tema og program for samlingane blir tett knytt til arbeidet med reforma "Leve hele livet" og pasienttryggleik.

Fagdagar i 2020:

  • 26.mars. Adfersforstyrringar og psykiske symptom ved demens- Avlyst
  • 29.oktober (med atterhald om endring). Palliasjon og demens- (digitalt)

Fagdagar 2021:

  • 25.mars. Tek att tema som vart avlyst i 2020: Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens
  • Oktober: Tema ikkje bestemt enno

Avtale fagnettverk eldremedisin, eldreomsorg (PDF, 320 kB)

Avtale ressursperson i fagnettverk eldremedisin, eldreomsorg (PDF, 291 kB)