Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

Logo - Klikk for stort bilete

Logo - Klikk for stort bilete

Fylkesprosjektet - eit felles løft

Dei komande åra er det venta ei auke av eldre, saman med ei veksande gruppe av yngre brukarar av helse- og omsorgstenester, men ikkje tilsvarande auke i tal helsepersonell. Velferdsteknologi er fremja som eit av virkemidla for å møte utfordringane, og skal bidra til innovasjon og auka kvalitet i tenestene.

Satsinga i Sogn og Fjordane starta i 2014. USHT tok initiativ til eit samarbeid med ulike fagmiljø og kommunar som hadde interesse for, eller som allereie arbeidde med temaet. Det vart etablert ei prosjektgruppe under IT-forum i Sogn og Fjordane. Denne er leia av USHT, og Vestlandsforsking er sekretariat.

Fylkesprosjektet år for år

2014: Mobilisering og forankring, kartlegging av status
2015: Utvikling og testing av velferdsteknologiske løysingar i pilot-kommunar
2016: Frå prosjekt og pilotar til operative løysingar
2017: Spreiing steg for steg
2018: Alle skal med

Prosjektgruppa i 2016

 • Kari Støfringsdal, Flora kommune (Prosjekteigar v/ Terje Heggheim)
 • Anne Ruth Botn, Eid kommune
 • Anita Lothe, Gloppen kommune
 • Marta Strandos, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT)
 • Liv Husabø, NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane
 • Ove Bjørlo, Eid vidaregåande skule
 • Beate Tollefsen, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Joanna Galek, Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Hilde G. Corneliussen, Vestlandsforsking 
 • Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking/IT-forum
 • Stig Igland, Helse Førde
 • Terje Brandsøy, Alarmsentralen i Sogn og Fjordane
 • Jan Olav Larssen, Energikompetansesenteret AS

USHT sine andre satsingar innan Velferdsteknologi

Universell utforming: Samarbeidsprosjekt om universell utforming og velferdsteknologi
Velferdsteknologiens ABC: Pilotering av opplæringspakke innan Velferdsteknolgi
Nettverk i Vest: Deltaking i nettverk for spreiing av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet

bilde av personen: Marta Strandos

Marta Strandos

Arbeidsleiar
Telefon : 57 61 26 54
Mobil: 415 26 416