Gjennomført konferanse om velferdsteknolgi, lokalt responssenter og fagsystem.

21.nov. avvikla "Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane" konferansen "Samspel - om velferdsteknologi, lokalt responssenter og fagsystem". Bakgrunn for konferansen er at auka bruk av velferdsteknologi betyr fleire alarmar og det utfordrar dagens løysingar for responssenter. Når  velferdsteknologi skal integrerast i drifta må den også kunne integrerast i dei ulike digitale fagsystema som kommunane nyttar.

 

Konferansen vart avvikla i Florø med 110 deltakarar, der representantar frå 19 kommunar, fykeskommunen, fylkesmannen, vidaregåande opplæring i Sogndal og Eid og Høgskulen i Sogn og Fjordane deltok. I tilegg fylgde fleire kommunar konferansen på nett.

Før og etter konferansen var det omvising på Alarmsentralen i Sogn og Fjorden.

Programmet og foilar frå nokre av innlegga ligg i høgre-menyen.