Handlingsplan USHT 2023

Handlingsplan 2023 gir ei oversikt over prioriterte satsingsområde og planlagde aktivitetar dette året. Samstundes føl vi opp førespurnader og aktuelle problemstillingar fortløpande. Organisering og val av metode/arbeidsmåte er forankra i samfunnsoppdraget. USHT Vestland (Sogn og Fjordane) legg i sitt arbeid stor vekt på å synleggjere samanhengar i nasjonale føringar, tek utgangspunkt i den enkelte kommune/teneste sine behov og gjer lokale tilpassingar.

Kompetansen i USHT, forankring og støtte i vertskommunen, og eit godt samarbeid med praksisfeltet, utdannings- og forskingsinstitusjonar, er viktige føresetnad for å lukkast i rolla som pådrivar for fag- og tenesteutvikling i kommunehelsetenesta.


Nasjonale innsatsområde for 2023

I tråd med føringane frå Helsedirektoratet, vil USHT Vestland (Sogn og Fjordane) ta utgangspunkt i kommunane sine behov og vidareføre nettverksarbeid og pågåande arbeid frå 2022.

Dei nasjonale innsatsområda for 2023 er:

  • Kvalitetsreforma Leve heile livet
    - Lindrande behandling og omsorg
    - Pårørandestrategien
    - Ernæringsstrategien
  • Demensplan 2025
  • Kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming

Pasienttryggleik, kvalitetsforbetring og velferdsteknologi vil bli sett i samanheng med satsingsområda.

Vår visjon - Utvikling gjennom kunnskap!

Handlingsplan 2023 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 431 kB)

Årsrapport 2022 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 480 kB)