USHT

Handlingsplan USHT 2021

Handlingsplan USHT 2021


Handlingsplan 2021 gir ei oversikt over prioriterte satsingsområde og planlagde aktivitetar for perioden. Samstundes fylgjer vi opp førespurnader og aktuelle problemstillingar fortløpande. Organisering og val av metodar/arbeidsmåtar er forankra i samfunnsoppdraget. USHT Vestland (Sogn og Fjordane) legg stor vekt på å synleggjere samanhengar i nasjonale føringar, ta utgangspunkt i den enkelte kommune/teneste sine behov og gjere lokale tilpassingar. Kompetansen i USHT, forankring og støtte i vertskommunen og eit godt samarbeid med praksisfeltet, utdannings- og forskingsinstitusjonane er viktige føresetnad for å lykkast med pådrivarrolla i fag- og tenesteutvikling i kommunehelsetenesta.

Nasjonale innsatsområder for 2021:

  • Kvalitetsreforma Leve heile livet  
  • Demensplan 2025
  • Pasienttryggleik og kvalitetsforbetring
  • Kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming
  • Velferdsteknologi

Vår visjon - Utvikling gjennom kunnskap

Handlingsplan 2021 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 2 MB)