USHT

Handlingsplan USHT 2022

Handlingsplan USHT 2022


Handlingsplan 2022 gir ei oversikt over prioriterte satsingsområde og planlagde aktivitetar for perioden. Samstundes fylgjer vi opp førespurnader og aktuelle problemstillingar fortløpande. Organisering og val av metodar/arbeidsmåtar er forankra i samfunnsoppdraget. USHT Vestland (Sogn og Fjordane) legg stor vekt på å synleggjere samanhengar i nasjonale føringar, ta utgangspunkt i den enkelte kommune/teneste sine behov og gjere lokale tilpassingar.

Kompetansen i USHT, forankring og støtte i vertskommunen og eit godt samarbeid med praksisfeltet, utdannings- og forskingsinstitusjonane er viktige føresetnad for å lykkast med pådrivarrolla i fag- og tenesteutvikling i kommunehelsetenesta.

Nasjonale innsatsområder for 2022:

  • Kvalitetsreforma Leve heile livet  
  • Tryggleiksstandard i sjukeheim
  • Demensplan 2025
  • Pasienttryggleik og kvalitetsforbetring
  • Kvalitet i tenester til personar med utviklingshemming
  • Velferdsteknologi og digitale løysingar

Vår visjon - Utvikling gjennom kunnskap!

Handlingsplan 2022 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) (PDF, 2 MB)