USHT

Nyhende

Demensdagane 2020 bydde på eit spennande digitalt program, med lansering av ny Demensplan 2025 og demenskart, samt ny handbok for utredning av demens og handbok for dagaktivitets tilbod til heimebuande personar med demens. Konferansen fokusert også på erfaringar og utfordringar i demensomsorga i møte med Covid- 19 pandemien.  

 

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Vil du vite meir om korleis vi i Sogn og Fjordane arbeider med samhandlingsavvik? Og korleis vi kan lære av uønska hendingar?