Underveisvurdering av et prosjekt

Prosjekter er krevende og kan gå over lang tid, det er derfor ofte fornuftig og nødvendig med en underveisevaluering. I et prosjekt vi deltok i ble dette et tydelig behov, det var etablert god felles forståelse for hensikt og mål med prosjektet, men retning og prioritering ble etter hvert mindre tydelig. I evalueringsmøte kom deltagerne i prosjektet sammen for å oppsummere og komme til enighet om veien videre. Det ble først forsøkt å evaluere gjennom et skjema, evalueringsspørsmålene ble skissert og den enkelte fylte ut spørsmålene. Deltagerne opplevde at de gjennom spørsmålene ikke helt klarte å fange hva som var problematisk, eller hva som ville gi en god pekepinn på hvordan prosjektet kunne nå målet. Det ble lagt frem forslag om å forsøke en annen evalueringsmetode, noen av deltagerne ga uttrykk for at de ikke liker kreative aktiviteter som tegning o.l. Samtidig var det tydelig for gruppen at det var behov for å utforske andre muligheter.

 

bilde av kreativ gruppeprosess  - Klikk for stort bilete

Vi startet derfor et opplegg der deltagerne skulle bruke kreativitet og samarbeid i evalueringsprosessen. Status var følgelig at den enkelte hadde gjort en individuell vurdering, men prosessen der deltagerne skapte noe sammen viste seg å gi flere ulike nyanser og nye vinklinger. Underveis oppdaget de ting underveis som tidligere lå ganske skjult «som en taus sannhet». Gjennom å arbeide sammen og bruke et annet formidlingsverktøy enn ord, kom det frem ting som den enkelte ikke hadde formulert med i evalueringsskjema. Personer som vanligvis ikke sa så mye, bidro nå aktivt i den kreative prosessen og fikk mer plass enn de vanligvis tok. De andre gav dem rom, og de fikk anerkjennende blikk.

 

Fremgangsmåte

Ulike materialer som ark, tusj, playmobilfigurer, farger, malerutstyr, ukeblader o.l. ligger tilgjengelig. Deltagerne står fritt til å velge om de vil bruke materiale som ligger tilgjengelig eller bare bruke ord når vi tar runden rundt bordet og skal formidle sin evaluering. Vi gir deltagerne tid til denne prosessen og oppmuntrer og utfordrer dem til at de sammen kan skape et «bilde/illustrasjon» som kan si noe om nå situasjonen og veien videre. 

  

 

Våre erfaringer

Noen startet med å klippe i blader og lime på arket. Andre skriblet og skriver inn noen nøkkelord. Etter hvert begynte den ene etter den andre å bidra. Gruppen endte opp med å skape et uttrykk med både ord, bilder og figurer. Det endte opp med at runden rundt bordet ble mer nyansert og inneholdt mer enn det som kom til uttrykk på evalueringsskjemaene. I tillegg supplerte de hverandre og bygde videre på det de andre sa. Det endte opp med en klar retning for den videre gjennomføringen av prosjektet.