USHT

ABC opplæring

ABC opplæring

Kva er ABC opplæringa?

ABC er ein opplæringsmodell som tek sikte på å heve kompetansen i pleie- og omsorgstenestene i kommunane innan eldreomsorg og til tenestene til  personar med psykisk utviklingshemming. I ABC-modellen les deltakarane studiehefter og møtast i sjølvstyrde, tverrfaglege studiegrupper for å løyse refleksjonsoppgåver. I tillegg blir det gjeve to dagsseminarer per studieperm. Studiehefta er samla i permar som er berekna på eitt års studiearbeid. Det er leiar som avgjer kven som deltek på ABC-opplæring, og tek kontakt med ABC-kontakt i kommunen. Om du ynskjer å starte med ABC-opplæring tek du kontakt med din leiar.

USHT tilbyr opplæring på desse fagområda

 

Demensomsorg 

Demensomsorgens ABC er samlet i to permer. Permene gir nødvendig og oppdatert kunnskap om demens og miljøbehandling til alle yrkesgrupper som jobber med personer med demens.

Eldreomsorg

Eldreomsorgens ABC gir økt kunnskap om aldringsprosesser. Permene gir nødvendig kompetanse for kvalitetsbasert arbeid i eldreomsorgen i kommunen. Eldreomsorgens ABC gir mulighet til fordypning i Geriatri, Funksjonshemning og psykiske sykdommer.

Musikkbasert miljøbehandling 

Musikkbasert miljøbehandling er et opplæringstilbud om integrert musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Utviklingshemming.

Mitt livs ABC handler om tjenester til personer med utviklingshemming gjennom livsløpet. Jobber du med barn, voksne eller eldre i for eksempel barnehage, skole, tilrettelagte arbeidsplasser eller i bofellesskap, er dette kompetansehevingsløpet for deg.

 

Samarbeidspartar

Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og Helse har utvikla studiematerialet og har ansvar for å koordinere arbeidet med spreiing og gjennomføring av opplæringa. Dette blir gjort i nært samarbeid med Statsforvaltaren og regionale kompetansemiljø. I tidlegare Sogn og Fjordane er det USHT som koordinerar ABC-aktiviteten.

Ressurssamling

 

 

Kontakt

Anne Marte Sølsnes
Utviklingskoordinator
E-post
Telefon +47 57 61 26 53