Førebuande samling

Førebuande samling i forbetringsutdanninga var 15.01.20 i Førde. Der var 28 deltakarar frå sju kommunar og Helse Førde.   

Hovudfokus på førebuande samling var ei innføring i ulike tema innan forbetringsmetodar, og var ei veksling mellom innlegg og øvingar. Team frå Gulen kommune delte sine erfaringar frå prosjektarbeid. Siri Wiig frå Universitetet i Stavanger presenterte SAFE- LEAD leiarguide for kvalitets- og tryggleiksarbeid i kommunehelsetenesta. Kari Furevik hadde innleiing teori i forbetringskunnskap, om det å setje konkrete mål, og målingar i arbeidet,samt ulike verkty. Berit Ullebust, USHT snakka om det å setje saman team, og ulike eigenskapar og roller som teamet bør inneha.

 

Presentasjonar frå samlinga:

Introduksjon forbetringskunnskap SOPK

Mål og målingar

Oppstart av Tavlemøte Gulen Sjukeheim

SAFE-LEAD Lederguide for kvalitet og sikkerhetsarbeid - Stopp før du starter

Kontakt

Berit Ullebust
Kreft- og utviklingskoordinator
E-post
Telefon 57 61 28 18
Mobil 94 82 42 54