USHT

Demensomsorg

Demensomsorg

Demensomsorg har vore ei sentral satsing over mange år og er eit viktig satsingsområde for Utviklingssenteret. Vi skal vere ein ressurs i arbeidet med tiltak og satsingar som følgje av demensplan 2025.

Vårt mål er å formidle kunnskap med fokus på:

  • personsentrert omsorg og ulike metodar i miljøbehandling
  • implementering og varige endringar
  • differensierte tenestetilbod til pasientar og pårørande, t.d. dagaktivitetstilbod/-avlastning, pårørandeskule/støttesamtalar og demensteam
  • forsking
  • informasjon om aktuelle tilskotsordninga og tilby rettleiing i søknadsskriving

Demensplan 2025

Nasjonal fagleg retningslinje demens

Veiviser demens

Demenskartet

Handbok for demensutredning

Handbok for dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens