Fagdag for etikkrettleiarar

Etisk refleksjon skal bidra til at helse- og omsorgstenestene styrker den etiske kompetansen og etablerer systematisk etikkarbeid. Formålet med etikkarbeidet er å styrke brukarane si oppleving av at tenestene ivaretar deira verdigheit og integritet. Å vere trygg i møte med sjuke menneske krev godt fagleg skjøn og kloke avgjersler. Etisk refleksjon er derfor ein viktig arena for fagleg modning. 

Artikkelliste