Læringsnettverk demens

Tysdag 19. september inviterer USHT til fjerde og siste samling i læringsnettverket Systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande. 
Læringsnettverket er eit ledd i utviklingssenteret si satsing knytt til Demensplan 2025. Målet er å bidra til at kommunane etablerer rutinar for systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande, i tråd med Nasjonal fagleg retningslinje om demens.
I fjerde og siste samling legg vi særleg vekt på rutinar som bidrar til kontinuitet, og systematisk oppfølging av familiar ramma av demenssjukdom, pårøranderettleiaren og arbeidet med å implementere nye rutinar i drift. 

Artikkelliste