Om Gode pasientforløp

KS gjennomfører regionale læringsnettverk for Gode pasientforløp i samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er å sikre brukernes behov for å møte helhetlige, koordinerte og trygge tjenester.

Gode pasientforløp startet med to læringsnettverk i 2014–2015. Siden 2016 er det gjennomført ytterligere åtte læringsnettverk: Rogaland, Agder, Nordland, Hedmark og Oppland, Oslo, Møre og Romsdal, Ofoten, Troms og Finnmark og Østfold. Totalt har 148 av landets kommuner deltatt i Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke sammen med helseforetakene i regionen.

Nasjonalt læringsnettverk for Gode pasientforløp videreføres i tre nye år for at alle landets kommuner og helseforetak skal få tilbud om å delta (Meld. St. 15, 2017–2018). Mens det tidligere har vært gjennomført separate læringsnettverk for henholdsvis eldre og kronisk syke og psykisk helse og rus, vil arbeidet i perioden 2020–2023 omfatte alle voksne brukere av helse- og omsorgstjenester. Hvert læringsnettverk tilpasses lokale forhold.
Arbeidet i Gode pasientforløp er rettet inn mot brukere med sammensatte behov for helse- og omsorgstjenester. Satsingen vektlegger å flytte oppmerksomheten fra å spørre «hva er i veien med deg?» til «hva er viktig for deg?» og utvikle pasientforløp og systematisk tverrfaglig oppfølging. 

Arbeidet i læringsnettverkene bygger på erfaring med Helhetlig pasientforløp i hjemmet (HPH), et utviklingsprosjekt som ble gjennomført i Trondheim/Orkdalsregionen i 2009. Professor emeritus Anders Grimsmo og forskere ved NTNU har vært viktige bidragsytere i utviklingsarbeidet. Forløpsstrukturen er godt dokumentert gjennom doktorgradsarbeidet til kommuneoverlege Tove Røsstad. Grimsmo deltar på nettverkssamlingene og er en viktig ressurs og mentor for satsingen.


Effektmål for Gode pasientforløp:
•    Brukeren/pasienten opplever å være likeverdig i utarbeidelse av sitt pasientforløp
•    Pasientens helsetjeneste i kommuner og sykehus skal være systematisert i helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp 
•    Kommuner og sykehus arbeider kontinuerlig med å bedre overgangene i pasientforløpet
•    Helsefremmende mestring er sentralt i arbeidet med gode pasientforløp i kommunene og sykehus
•    Kommuner og sykehus samarbeider som partnere om det gode pasientforløpet

Framdriftsplan
Læringsnettverket starter med oppgaver og forberedelse tre måneder før første samling, 3. og 4. mars 2021, for så å strekke seg over en periode på 18 måneder. Deltakerne vil totalt delta på fire todagers samlinger organisert som nettbasert eller fysisk samling. Kommuner og sykehus vil få oppfølging før, under og etter oppstart. 

Tidspunkt for samlingene:
1. samling:     3. og 4. mars 2021
2. samling:     9. og 10. juni 2021
3. samling:     1. og 2. desember 2021
4. samling:     31.august og 1. september 2022

I nettmøte med kommunalsjefene 20. august inviterte Sigrid J. Askum i KS og Anders Vege i FHI til deltakelse i læringsnettverk. Tilsvarende møte med sykehusledelsen ble avholdt 13. oktober. Med utgangspunkt i tilbakemeldinger i disse to møtene, ble det besluttet å etablere læringsnettverk for Gode pasientforløp i Sogn og Fjordane.

Invitasjon og førebuandepakke har blitt sendt ut til alle kommunane i opptaksområdet til Helse Førde og Helse Førde.

Filmen under illustrar ideal situasjonen, her er det rom for lokale variasjonar:

Invitasjonsbrev deltakelse læringsnettverk Sogn og Fjorane (DOCX, 209 kB)

Påmeldingsskjema deltakelse i Gode pasientforløp (DOCX, 210 kB)

Veiledning til gjennomføring av intervjuer (DOCX, 209 kB)

Postermal alle samlinger (1) (DOCX, 209 kB)