Om observasjonskompetanse

Kva er KlinObs?

KlinObsKommune er ein modell basert på kunnskap og erfaringer fra kommunehelsetenesta i klinisk observasjonskompetanse. I tråd med nasjonale faglege råd har innhaldet fokus på systematisk pasientobservasjon etter ABCDE metodikk, iverksetting av relevante tiltak, risikovurdering, etiske problemstillingar og kommunikasjonsferdigheiter. Føremålet er at pasientar i kommunal helse- og omsorgsteneste vert ivaretatt med rett kompetanse når endring, forverring eller akutt sjukdom inntreff.

Målgruppa for kompetansearbeidet er primært fagutdanna helsepersonell i kommunal helse- og omsorgsteneste. Sluttbrukar er voksne pasienter i institusjonar, boligar og heimetenester.

USHT tilbyr

USHT tilbyr i samarbeid med ambulansesjukepleier tre til fire samlingar der vi legg vekt på trinn 1 og 3 i den trinnvise modellen. Vi ynskjer at deltakarar er ressurspersonar som får ei rolle med å følgje opp observasjonskompetanse vidare på eigen arbeidsplass. Samlingane er på tre timar, der vi vekslar mellom teori og praktisk øving. Tema for samlingane er korrekt utføring av vitale målingar, ABCDE metodikk, risikovurderings-verktyet NEWS2 og kommunikasjons-verktøyet ISBAR. Alle samlingar legg vekt på praktisk demonstrasjon og øving.

Samlingar

Det er tilbod om samlingar våren og hausten -23. Kommunar kan ta direkte kontakt med USHT for meir informasjon eller påmelding.

Meir informasjon og ressursar om KlinObs kommune ligg her KlinObsKommune