Praksisnær veiledning for økt beslutningstøtte til personer med utviklingshemming

Artikkel 12 i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) (CRPD) krever at mennesker med nedsatt funksjonsevne får den støtten de trenger for å kunne gi uttrykk for ønsker og behov og ta egne beslutninger. Begrepet beslutningsstøtte omfatter enhver prosess som gjør en person i stand til å ta egne beslutninger og/eller å uttrykke egne ønsker og behov.

Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Sogn og Fjordane, Hordaland, Fonna og Rogaland og Senter for omsorgsforskning vest (SOFV) har sammen søkt om og fått tilskudd til et pilotprosjekt: Praksisnær veiledning for økt beslutningsstøtte til personer med utviklingshemming. Prosjektet skal prøve ut og tilpasse et rammeverk beskrevet i nasjonal og internasjonal forskningslitteratur for å øke personalets kompetanse i beslutningsstøtte. Det er ment å være en faglig innovasjon som kan gi økt grad av selvbestemmelse og dermed forbedre tjenestene til personer med utviklingshemming. Tilpasning og utvikling av rammeverket skal skje i et samarbeid mellom praksis, brukere, USHT og SOFV. SOFV vil bidra med følgeforskning i prosjektet. 

 Målgruppen er ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming. I prosjektets første fase (2023/24) vil USHTene knytte til seg en virksomhet i en kommune i hver sin region som skal bidra i gjennomføringen av prosjektet og i prosjektets utprøvingsfase. 

Prosjektet har fire mål: 
1.    Personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming har økt kunnskap om beslutningsstøtte og økte ferdigheter i å gi beslutningstøtte til sine brukere. 
2.    Personell som yter tjenester til personer med utviklingshemming medvirker i utprøving og tilpasning av rammeverket for beslutningstøtte.  
3.  Det bygges faglig samarbeid og nettverk mellom ansatte i kommunale tjenester til utviklingshemmede, kompetansesentre og akademia   .
4.  Få innsikt i beslutningssttøttepraksiser på de tjenestestedene som deltar i prosjektet .

I denne fasen vil det bli gjennomført 2 samlinger med deltagerne, ansatte i USHT og forskere fra SOFV. Mellom samlingene vil deltagerne prøve ut et forslag til beslutningsstøttemodell sammen med brukere med utviklingshemming på egen arbeidsplass. De vil få erfaring med hvilke tilpasninger som er nødvendige og kunne bringe dette tilbake til prosjektet. Deltagerne får  tilbud om veiledning i denne perioden. Forskere fra SOFV vil gjennom observasjon, fokusgruppeintervju og innsamling av veiledningsnotater samle data som skal dokumentere prosjektet. 

Tidspunkt for lunsj til lunsj samlingene:
2-3. oktober 2023
4-5. desember 2023

Lunsj og overnatting blir dekket av prosjektet, kommunen må dekke reisekostnader.