Ressursar til opplæring av ferievikarar

Det nærmar seg sommar og mange av dykk ventar ferievikarar både i heimetenestene og på sjukeheim.

Sommervikarar er ofte ufaglærte og har begrensa erfaring i rolla som omsorgsytar for eldre og sjuke. Opplæring er derfor nødvendig for å sikre at ferievikarar skal kunne utføre sitt arbeid forsvarleg og kjenne seg trygg når dei er på jobb.

Nasjonalt senter for aldring og helse har publisert fleire e-læringskurs som kan vere aktuelle å nytte som eit ledd i opplæringa av ferievikarar og tilsette.  De finn ei oversikt over kurs ved å trykke på bilete.

Håpar desse kan vere ein ressurs for dykk i det viktige arbeidet med opplæring av ferievikarar.

Med ynskje om ein god sommar frå oss i USHT Vestland (Sogn og Fjordane).

 

Særleg relevant tenker vi desse kan vere: