Temadag: TØRN prosjektet

Bilete av representantar fra Tørn prosjektet - Klikk for stort bilete

Den 15. september vart ein spennande og informativ dag tilbrakt saman med 70 deltakarar frå 12 ulike kommunar i Nettverk for leiing og kvalitet i sjukeheim.

Høgdepunktet for denne samlinga var TØRN-prosjektet, som vart initierd av KS. Målet med prosjektet er å utforske arbeids- og oppgåvedeling, samt ny organisering av arbeidstida innan eldreomsorg. Dagen var ei blanding av føredrag og gruppediskusjonar, der TØRN-prosjektet delte innsikt frå dei nærare 100 pilotkommunane som deltek i prosjektet.

Bilete av gruppediskusjonar - Klikk for stort bilete

TØRN-prosjektet

TØRN-prosjektet, som opphavleg starta som eit pilotinitiativ, har no utvikla seg til eit nasjonalt program for å drive naudsynte endringar innan eldreomsorg. Dei inviterer no fleire kommunar til å delta i pilotprosjekt denne hausten, inkludert eit som fokuserer på målretta bruk av velferdsteknologi i samanheng med ny arbeidsfordeling. Det vert gitt støtte til 20% stilling som lokal prosjektleiar i heile prosjektperioden.

Rettleiing og moglegheiter

Kommunar kan få tips og råd i eige arbeid med utvikling av ny oppgåvedeling og organisering. TØRN har eit ope tilbod der kommunane kan avtale møte med TØRN-ekspertar for å få verdifull rettleiing. For dei som er interesserte i å halde seg oppdaterte om dei siste utviklingane og moglegheitene knytte til TØRN-prosjektet, vil alle nye pilotprosjekt og initiativ bli kunngjort på den offisielle nettsida, ks.no/torn

Bilete frå gruppediskusjonar - Klikk for stort bilete

Regionale samlingar

Forpliktelsen til å forbetre kvaliteten på eldreomsorg stoppar ikkje med dette arrangementet. Utviklingssenteret vil halde tak i temaet vidare i regionale samlingar i nettverket. Dato for komande regionale samlingar:

  • Sunnfjord: 22. november
  • Sogndal: 28. november
  • Nordfjord: 29. november

 

Kontakt

Marta Strandos
Leiar for utviklingssenteret
E-post
Telefon 57 61 26 54
Mobil 41 52 64 16