Vi er i gang!

 

Vi har saman med team frå kommunane og Helse Førde hatt to spennande og lærerike dagar med "Gode pasientforløp". Anders Grimsmo, FHI og KS har gitt oss ei god innføring i  dei to hovudintervensjonane med gode pasientforløp:

Heilheitleg pasientforløp og  retningsendringa med "Kva er viktig for deg?"   

 Anders Grimsmo innleia  første dag med kva er  eigentleg pasientforløpet, og kvifor er det viktig for  kommunane med  generiske forløp framfor diagnosespesifikke forløp. Grimsmo peika på viktige faktorar  som fremmar og hemmar  god samhandling. 

Rudi Kirkhaug landa dagen godt med eit inspirerande innlegg om endringsleiing, og kva som er viktig for å få til gode endringsprosessar.

Undervegs i dagen hadde vi også gode lokale innleiarar, med kommunedirektør i Sunnfjord kommune,  Ole John Østenstad og Administrerande direktør Helse Førde, Arve Varden. Dei snakka begge om kvifor dette arbeidet er viktig for oss her i vårt område og syner til arbeidet lokalt i etablering av nytt helsefellesskap der læringsnettverket er sentralt i åra framover.

FHI ved Anders Vege heldt på dag to inspirerande føredrag om retningsendring og haldningsendring i rolla som helsepersonell, der vi må snu fokuset frå "Kva er i vegen med deg?" til "Kva er viktig for deg?". Han peika på viktigheita av å bygge tillit og god relasjon til pasienten dersom vi skal forbetre pasientforløpa og helsetenestene framover.

Alle team har laga poster til første samling, der ein kunne sjå kva fokusområder dei ulike teama har. Vi er imponert over det gode arbeidet som er lagt ned allereie, og dette lovar godt for dette viktige arbeidet framover.

Tusen takk til alle team for godt arbeid, og til Anders Vege (FHI) og Sigrid Askum (KS) som losa oss fint gjennom dagane.

Vi gler oss til å følge kommunane og Helse Førde vidare i dette viktige arbeidet!