USHT

Ein innovativ tenestemodell for demensomsorga i Luster kommune

Ein innovativ tenestemodell for demensomsorga i Luster kommune

Luster kommune ønska ei betre organisering av tilbodet til personar med demens og deira pårørande, med betre brukar- og pårørandeinvolvering. Prosjektet var ein del av eit nasjonalt utviklingsprosjekt knytt til Demensplan 2020.

Målet var å prøve ut og evaluere tiltak som kunne vere med å utsette innlegging i institusjon lengst mogeleg:

  • Tiltakspakke demens
  • Dagsenter - aktivitet, meistring og avlastning
  • Demenskoordinator som følgjer opp frå diagnosetidspunkt til heimetenesta tek over
  • Primærkontakt i heimetenesta
  • Velferdsteknologi/hjelpemiddel med opplæring av tilsette i heimetenesta
  • Systematisk innhenting av «Mi historie»

USHT rettleia på fag og prosess, og la til rette for erfaringsdeling med prosjektet i Sunnfjord.

Prosjektperiode: 2017-2019.

Du kan lese meir om prosjektet her:

Utviklingssenter.no

Sluttrapport (PDF, 449 kB). Vedlegg: Mal for rutine (PDF, 473 kB), Modell (PDF, 471 kB), Sjekkliste for oppfølgingssamtale (PDF, 734 kB)