USHT

Systematisk pårørandearbeid og tilpassa avlastingstilbod for personar med demens

Systematisk pårørandearbeid og tilpassa avlastingstilbod for personar med demens

Dagaktivitetssenteret  «Veglo» bidreg til ein meiningsfull kvardag gjennom tilpassa aktivitetar og meistring. Personsentrert omsorg, å komme tidleg inn og få kontinuitet i oppfølginga er viktig.

Utviklingsarbeidet var eit samarbeid mellom USHT Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Førde kommune. Det pågjekk i perioden 2013-2017 og fekk støtte av tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet.

Fasane i arbeidet:

  1. Meiningsfulle aktivitetar, pårørandearbeid, frivillige/ støttekontaktar
  2. Å komme tidleg inn etter diagnose, ressurspersonar
  3. Systematisk pårørandearbeid og tilpassa avlastingstilbod

Oppsummeringane i siste rapporten peikar på:

  • at hjelpa til demenssjuke pasientar og deira pårørande kjem for seint inn i forløpet
  • at det er behov for fleksible og differensierte aktivitets- og avlastingstilbod
  • at det er behov for auka kapasitet ved eksisterande dagaktivitetstilbod
  • at det er behov for auka fokus på kontinuitetsutfordringane i heimetenesta i kommunen.

Utviklingsarbeidet la grunnlaget for vidare arbeid med  «Systematisk oppfølging etter demensdiagnose». Rapportane gjev anbefalingar til kommunen i det vidare arbeidet med tenestetilbodet til personar med demens.

Du kan lese meir om erfaringar og resultat her:

Utviklingssenter.no

Dagaktivitetssenter - ein stad for å fremje eit verdig liv for personar med demens (PDF, 366 kB) (fagartikkel i tidsskriftet aldring og helse/vol.22-nr.4-2018)

Sluttrapport: Systematisk pårørandearbeid for å førebygge slitasje og stress ved krevjande omsorgsoppgåver - tilpassa avlastingstilbod (PDF, 794 kB) (Toril Midtbø, HVL, 2017)