Om CRPD-nettverk Vestland

CRPD-nettverk Vestland er  et fagnettverk med mål om å øke kunnskapen om den nasjonale veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming» og CRPD. Fagnettverket skal gjøre den nasjonale veilederen kjent og bidra til at den blir forstått og konkretisert slik at kommunene blir bevisst eventuelle mangler og kan gjøre noe med det. Fagnettverket skal også legge til rette for erfaringsdeling på tvers av kommunene. USHT Vestland ( Sogn og Fjordane) og USHT Vestland (Hordaland) er intiativtakarar og arrangører av fagnettverket. Det er kommuner i deres nedslagsfelt som er invitert til å delta. 

Prosjektet vil bistå kommunene med å gjøre ord om til handling slik at personer med utviklingshemming får ivaretatt sine grunnleggende menneskerettigheter. Ved å øke kunnskapen til ansatte om den nasjonal veilederen og forståelse for hvordan bruke denne i arbeidet sitt, er endelig mål å bedre levekårene til personer med utviklingshemming.

Fagnettverket vil bestå av fire samlinger i året over en toårsperiode. Selve nettverkssamlingene vil bli gjennomført annenhver gang som fysisk lunsj til lunsj samling, og digital samling. Fagnettverksmøtene vil inneholde både forelesninger med fokus på rettighetsperspektivet, erfaringsdeling, samt gruppearbeid og ferdighetstrening i faglig begrunnelse. Møtene i fagnettverket vil legge opp til både uformell og formell samhandling med andre fagfolk, faglig påfyll i form av forelesninger, arbeid med problemstillinger samt strukturert refleksjon i grupper for å skape et nettverk som fremmer læring. De fysiske samlingene vil bli gjennomført som såkalte "lunsj-til-lunsj" samlinger.

Prosjektplan CRPD-nettverk Vestland (PDF, 265 kB)