USHT

Personsentrert praksisutvikling (Under arbeid)

Personsentrert praksisutvikling (Under arbeid)

 

Hva er personsentrert praksisutvikling?

Person-sentrert praksisutvikling (PP) er en verdi- og kunnskapsbasert metode for å utvikle praksis i helse- og omsorgstjenestene. Metoden tar utgangspunkt i delte verdier i et arbeidsfellesskap. Hensikten er å fremme trivsel, aktiv deltakelse og involvering. I bunn er tanken om at når ansatte trives vil også personer som mottar tjenester trives. Derfor har PP-tilnærmingen mål om å styrke kulturen på arbeidsplassen for å gi bedre tjenester til de som mottar dem.  

Hvorfor?

Det stilles stadige nye krav om endringer og tilpassinger i helse- og omsorgstjenestene for å bedre kvaliteten på de tjenester som gis. Som regel fokuseres det på raske endringer, måloppnåelse og gevinstrealisering. Dette verktøyet er en kollektiv tilnærming til praksisutvikling for å endre arbeidsplasskulturer over tid, ved å anvende metoder som vektlegger at alle involverte personer skal høres og synes.

Hvem?

Primære målgruppe for PP-metoden er ansatte i helse- og omsorgstjenestene som har ansvar for å fasilitere endringsprosesser på arbeidsplassen. Eksempelvis ledere, fagutviklere og prosjektledere, som både kan være interne og eksterne fasilitatorer. Det trengs forkunnskaper for å lede endringsprosesser og fasilitering, det gjelder også for bruk av PP-metoden. Dersom man er uerfaren leder eller fasilitator bør en søke veiledning fra mer erfarne fasilitatorer av endringsprosesser i forkant og underveis av endringsarbeidet.

Hvordan?

Grovt kan en dele PP inn i to faser:

  • Arbeid med å enes om felles verdier og holdninger, og utforme en felles visjon basert på samarbeid med ulike interessenter inkludert pasienter og pårørende. Hensikten er at dette arbeidet skal resultere i forbedrete tjenester og mer personsentrerte kulturer på arbeidsplassen
  • Omforme denne visjonen til overordnede og etterprøvbare mål som utgangspunkt for utforming av konkretiserte og omforente handlingsplaner for utviklingsarbeidet.

Trykk på bildene nedenfor for å lære mer om metoden, verktøy, maler, historier og erfaringer.