Bakgrunn

Teoretisk forankring og kontekstualisering

Personsentrert praksisutvikling (PP) er en verdi- og kunnskapsbasert metode for å utvikle praksis i helse- og omsorgstjenestene. I engelskspråklig litteratur går PP-tradisjonen under forkortelsen PD – Practice Development.

Denne metoden ble initiert av sykepleieprofesjonen i Storbritannia på slutten av 1970 og begynnelsen på 1980 tallet.  Initiativtakerne var inspirert av kritisk teori, og de var tydelige på at hensikten var å endre og forbedre de ansattes arbeidskultur. På den tiden skjedde det et skifte i sykepleieutøvelsen; fra tradisjonelle sykepleieoppgaver- og rutinebasert tilnærming i klinisk praksis til å fokusere mer på pasientorientert pleie- og omsorgspraksis. I dag snakkes det ikke så mye om pasientorientert omsorg, men mer om å utvikle personsentrert omsorg og arbeidskulturer der kunnskap samskapes i et tverrprofesjonelt miljø.

Når en benytter PP anvendes metoder som involverer og engasjerer deltakerne for å skape noe sammen gjennom øvelser og planlagte aktiviteter. Det legges opp til at deltakerne skal høres og kunne påvirke planlagte endringer og tilpasninger. PP- metoden har som mål å gi best mulig pasientomsorg, noe som fordrer at de som yter omsorgen deltar i aktive og styrte lærings- og utviklingsprosesser.

Et viktig startpunkt i PP er å finne frem til felles verdier, som i sin tur danner grunnlaget for å samles om en visjon for utviklings- og endringsarbeidet. De demokratiske og systematiske arbeidsprosessene bidrar til at de ansatte får et eierforhold til de forbedringer og endringer som iverksettes. Metoden kan anvendes i mindre utviklingsarbeid og/eller mer langvarige endringsprosesser som kan vare i måneder og år.  Et slikt samarbeid for felles visjon vil foregå i team, og hensikten er systematisk læring både kollektivt og individuelt.

illustrasjon av kreativt arbeid - avisklipp og bilder av personer, ting og natur. Flere forskjellige farger - Klikk for stort bilete

Ledere og fasilitatorer i helse- og omsorgstjenestene er kjent med og bruker «Modell for kvalitetsforbedring» i endrings- og utviklingsarbeid.  Modellen kan benyttes både i små og store forbedringsprosesser. Forskrift om ledelse og kvalitet i helse og omsorgstjenesten bruker kvalitetsforbedringsmodellen for å strukturere krav, føringer og forventninger. Den kan fungere som en huskeliste for faktorer som forskning og erfaring viser er nødvendig for å sikre en vellykket gjennomføring, samtidig som det er mulig å inkludere metoder og verktøy som en har erfaring med. Vi opplever at PP er et viktig bidrag her, ikke bare i «verktøykassen», men også som en verdi- og kunnskapsbasert tilnærming. PP er derfor ikke en «konkurrent» til kvalitetsforbedringsmodellen, men et supplement i bruken av den.

 

Utarbeidelse av metoden

Senter for omsorgsforskning vest (SOFV) og de fire Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) på Vestlandet har hatt et mangeårig samarbeid omkring metoder og verktøy i tjenesteutvikling og implementering. Samarbeidet har sitt utspring i Helsedirektoratets oppdrag til Senter for omsorgsforskning og USHT.

Fagmiljøene i SOFV og USHT-ene i vest har både hver for seg, og sammen, utviklet egen kompetanse innenfor personsentrert praksisutvikling. Det er etablert internasjonale kontakter og samarbeid. Det er gjennomført kurs, deltakelse på internasjonale konferanser, og anvendelse av teorigrunnlaget og metoder i fou-arbeid og undervisning.

Samarbeidet mellom SOFV og USHT rundt forskingsprosjektet «Modeling and evaluating evidence based continuing education in nursing home dementia care» (MEDCED) i perioden 2011-2015 var på mange måter en start der vi gjorde oss erfaringer med metodene, og som la grunnlaget for å videreutvikle kompetansen og bruksområdene. Interessen dette skapte, og det økende søkelyset på USHT sin rolle som prosessveileder, har gjort at vi de siste årene har sett på hvordan vi kan bruke teorigrunnlag og metoder innen «Practice Development» i en norsk kontekst. Dette arbeidet har foregått på flere arenaer i samarbeid med ulike fagmiljøer. SOFV hadde det som en definert oppgave overfor USHT-ene i perioden 2016-2018, med tilbud om veiledning og invitasjon til flere arbeidsseminar. Vårt hovedfokus har vært på å oversette og presentere teorigrunnlaget, prøve ut metoder og verktøy, systematisere erfaringene, og klargjøre spredning av metodikken.

En viktig motivasjon for å ta «Practice Development» inn i en norsk kontekst, er vektleggingen av demokratiske og systematiske arbeidsprosesser som bidrar til at de ansatte får et eierforhold til de forbedringer og endringer som iverksettes. Det finnes mange ulike metoder og verktøy en kan velge i en slik prosess. Utvalget vi presenterer er basert på egne erfaringer både som deltakere og fasilitatorer, og på hva kollegaer og samarbeidspartnere melder at de har hatt stor nytte og glede av.

Annbefalt litteratur 

  • Manley, K. Wilson, V. Øye, S. (2021) International Practice Development in Health and Social Care, Second Edition Chichester: Wiley- Blackwell.
  • McCormack, B., Manley, K., & Titchen, A. (2013). Practice development in nursing and healthcare. Chichester: Wiley- Blackwell.
  • Dewing, J., McCormack, B., Titchen, A. (2014) Practice Development Workbook for Nursing, Health and Social Care Teams Chichester: Wiley- Blackwell.
  • International Practice Development Journal

For utfyllende litteraturliste, se nederst.

 

 

 

Arbeidsgruppe

Med bakgrunn i oppdrag og faglig interessefelt har en gruppe fra USHT og SOFV arbeidet sammen om å få innsikt i teori og metode i «Practice Development». Vi har satt det i en norsk kontekst, prøvd ut metoder og verktøy og systematisert egne erfaringer.

Tone Elin Mekki:

Førsteamenuensis. Sykepleier/pedagog.

Senter for omsorgsforskning vest - Høgskulen på Vestlandet

Christine Øye:

Professor. Sosialantropolog.

Institutt for helse- og omsorgsvitskap  - Høgskulen på Vestlandet https://www.hvl.no/person/?user=Christine.Oye

christine.oye@hvl.no

Astrid Håland:

Sykepleier m/flere videreutdanninger.

Enhetsleder Haraldsvang omsorgssenter og Vardafjell sykehjem, Haugesund kommune. Tidligere leder ved USHT Helse Fonna.

 https://www.ushthelsefonna.no/

Astrid.haland@haugesund.kommune.no

Hellen Dahl:

Førstelektor. Sykepleier/pedagog. Institutt for helse- og omsorgsvitskap / Senter for omsorgsforskning - Høgskulen på Vestlandet

https://www.hvl.no/person/?user=Hellen.Dahl

Marta Strandos:

Sykepleier. Master i organisasjon og ledelse.

Leder ved USHT Vestland (Sogn og Fjordane). Sunnfjord kommune

https://ushtsognogfjordane.no/

marta.strandos@sunnfjord.kommune.no

Toril Marie Terum:

Phd. Sykepleier. Rådgiver i USHT Vestland (Sogn og Fjordane), Sunnfjord kommune

https://ushtsognogfjordane.no/

toril.marie.terum@sunnfjord.kommune.no

John Eirik Anfinsen:

Master i medievitenskap. Kommunikasjonsrådgiver. USHT Vestland (Sogn og Fjordane), Sunnfjord kommune

https://ushtsognogfjordane.no/

john.eirik.anfinsen@sunnfjord.kommune.no

Litteraturliste

Dewing, J. (2004). Concerns relating to the application of frameworks to promote person‐centredness in nursing with older people. Journal of Clinical Nursing, 13, 39-44.

Dewing, J. (2007). Becoming and being active learners and creating active learning workplaces: the value of active learning in practice development. International practice development in nursing and healthcare, 273-294.

Dewing, J., Down, J., & Frei, I. A. (2013). Building Capacity for Tranformation through Practice Development:Two Case Studies in NHS Trusts, England. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. xii, 301 s. : ill.). Chichester: Wiley- Blackwell.

Dewing, J., McCormack, B., Titchen, A. (2014) Practice Development Workbook for Nursing, Health and Social Care Teams Chichester: Wiley- Blackwell.

Garbett, R., & McCormack, B. (2002). A concept analysis of practice development. NT research, 7(2), 87-100.

Gerrish, K., & Ferguson, A. (2000). Nursing development units: factors influencing their progress. British journal of nursing, 9(10), 626-630.

Hardy, S., Wilson, V., & McCance, T. (2013). Evaluating Approaches for Practice Development: Contemporary Perspectives. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 169 - 190). Chichester: Wiley- Blackwell.

Kitson, A., & Currie, L. (1994). Clinial Nursing Practice Development and Research Activity in Oxford Regions, 1993: Centre for Practice Development & Research.

Manley, K. (2001). Consultant nurse: concept, processes, outcomes. The University of Manchester,

Manley, K. (2004). Transformational culture: a culture of effectiveness. In B. McCormack, K. Manley, & R. Garbett (Eds.), Practice development in nursing (pp. 51 - 82). Oxford: Wiley- Blackwell.

Manley, K., McCormack, B., & Wilson, V. (2008). Practice development in nursing: international perspectives: Blackwell Publishing, Oxford.

Manley, K., Titchen, A., & Hardy, S. (2009). Work‐based learning in the context of contemporary health care education and practice: A concept analysis. Practice Development in Health Care, 8(2), 87-127.

Manley, K., Titchen, A., & McCormack, B. (2013). What are Practice Development and what are the starting points? In B. McCormack, A. Titchen, & K. Manley (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (Vol. 2, pp. 45-65). Oxford: John Wiley & Sons.

Manley, K. Wilson, V. Øye, S. (2021) International Practice Development in Health and Social Care, Second Edition Chichester: Wiley- Blackwell.

McCormack, B., Kitson, A., Harvey, G., Rycroft-Malone, J., Titchen, A., & Seers, K. (2002). Getting evidence into practice: the meaning of `context'. Journal of Advanced Nursing, 38(1), 94-104. doi:10.1046/j.1365-2648.2002.02150.x

McCormack, B., Wright, J., Dewar, B., Harvey, G., & Ballantine, K. (2007a). A realist synthesis of evidence relating to practice development: findings from the literature analysis. Practice Development in Health Care, 6(1), 25-55.

McCormack, B., Wright, J., Dewar, B., Harvey, G., & Ballantine, K. (2007b). A realist synthesis of evidence relating to practice development: methodology and methods. Practice Development in Health Care, 6(1), 5-24.

McCormack, B., Manley, K., & Titchen, A. (2013). Practice development in nursing and healthcare. Chichester: Wiley- Blackwell.

McSherry, R., & Bassett, C. C. (2002). Practice Development in the Clinical Setting: A guide to implementation: Nelson Thornes.

Rycroft-Malone, J., Seers, K., Titchen, A., Harvey, G., Kitson, A., & McCormack, B. (2004). What counts as evidence in evidence-based practice? Journal of Advanced Nursing, 47(1), 81-90. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.03068.x

Shaw, T., Dewing, J., & Young, R. (2008). Enabling practice development: delving into the concept of facilitation from a practitioners perspective. In K. Manley, B. McCormack, & V. Wilson (Eds.), Practice development in nursing: international perspectives. Oxford: Blackwell Publishing.

Wilson, V., Dewing, J., Cardiff, S., Mekki, T. E., Øye, C., & McCance, T. (2020). A person-centred observational tool: Devising the Workplace Culture Critical Analysis Tool®. International Practice Development Journal. Retrieved from https://www.fons.org/library/journal/volume10-issue1/article3

Wilson, V. J., McCormack, B. G., & Ives, G. (2005). Understanding the workplace culture of a special care nursery. Journal of Advanced Nursing, 50(1), 27-38.

 Introduksjon til metoden  Omtaler faser i PP og fasiliteringsrollen

 Metoder og verktøy Samling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake  Til landingssiden