Introduksjon til metoden

Personsentrert praksisutvikling (PP) er en verdi- og kunnskapsbasert metode for å utvikle praksis i helse- og omsorgstjenestene. I bakgrunn finner en ytterligere informasjon om teoretisk forankring.

Bevisstgjøre holdninger og verdier

Mange organisasjoner skaper egne visjoner, men det å ha en visjon er mye mer enn ord i et dokument. Deltakere må leve etter, få et eierskap og gjøre seg erfaringer ut fra felles visjon.  Å lage felles visjon som kan brukes i det videre utviklings- og endringsarbeidet står sentralt i PP. Først må en imidlertid bli bevisst egne holdninger og verdier, og dele de med kollegaer. Å tenke kreativt kan hjelpe ved å synliggjøre verdier som er så integrert at de er vanskelige å snakke om.

Samarbeid om felles visjon og mål

Når et arbeidsfellesskap har samlet seg rundt felles verdier og holdninger, utvikles visjon og mål. Felles visjon og mål for fremtiden fungerer som en guide for arbeidsprosessen. Deretter omsettes visjonen til konkrete tiltak. Neste steg i prosessen retter seg mot å utarbeide en konkret plan over aktiviteter som må gjennomføres.

Evaluering

I PP blir evaluering sett på som en form for kontinuerlig forbedringsarbeid for å øke kvaliteten på tjenestene.  Aktiv læring på arbeidsplassen står sentralt, og det er særlig kollektiv læring av ferdigheter og kunnskap sammen med kollegaer som utgjør det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

PP-tradisjonen har en rekke verktøy som hjelper en å evaluere endringsarbeid. Metodene krever ikke avansert metodekunnskap, men er snarere redskaper til «god nok» evaluering. 

I Metoder og verktøy finner en forklaringer på relevante metoder, maler og aktiviteter brukt til å evaluere prosessen og de endelige målbare resultatene av endringsarbeidet.

Ledelse og fasilitering

For å realisere verdier og visjoner i praksis, som ansatte sammen har kommet frem til, spiller leder en sentral rolle.  En ekstern fasilitator er en person som hjelper lederen og de ansatte å nå sine verdier og visjoner gjennom å motivere og veilede i en mer personsentrert retning. En slik ekstern fasilitator vil typisk være fra et utviklingssenter eller en enhet utenfor avdelingen der praksisutviklingen skal gjennomføres. PP-tenkningen fordrer at den eksterne fasilitatoren engasjerer seg sammen med enkeltindivider gjennom å kombinere personlige egenskaper og kreativ fantasi, med praktiske ferdigheter og kunnskap. For å få frem den enkeltes stemme kan fasilitator anvende ulike verktøy i PP-verktøykassen som tilpasses situasjonen og personene som er involvert. Intensjonen er at den fasiliterte læringen skal bidra til å endre praksis i tråd med fremsatte verdier og visjoner.

Å arbeide med forhold utenfor selve arbeidsfellesskapet kan inngå som del av rollen til en ekstern eller intern fasilitator, og omtales ofte som det å fasilitere systemer for å integrere PP-arbeidet i virksomhetens strategier.

BakgrunnInformasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøySamling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake Til landingssiden