USHT

Introduksjon til metoden

Introduksjon til metoden

Bevisstgjøre holdninger og verdier

PP-metoden starter med å finne frem til felles verdier holdninger.  Det danner grunnlaget for alt vi gjør. Derfor er arbeidet med å bevisstgjøre disse en forutsetning for personsentrert omsorg. Bevisstgjøring for seg selv og med andre i avdelingen er første steg. Det er nødvendig for å skape en felles visjon som kan brukes i det videre utviklings- og endringsarbeidet. Mange organisasjoner utarbeider egne visjoner, men det å ha en visjon er mye mer enn ord i et dokument. Deltakere må leve etter, få et eierskap, og gjøre seg erfaringer ut fra felles visjon.

Samarbeid om felles visjon og mål

Når det er enighet om omkring felles verdier og holdninger, går veien videre til å utvikle visjon og mål. Gruppen skal utvikle felles visjon for fremtiden som kan være en guide for arbeidsprosessen.

Deretter må man sammen bli enige om hvordan visjonen kan omsettes til handling for å nå målene. Her vil det være stor variasjon i hva som er riktig i ulike kontekster. Å tenke kreativt kan hjelpe oss med å snakke om hva som må til for å realisere visjonene. Kreativitet er et virkemiddel for å få synliggjort verdier som er så integrert i oss at de er vanskelige å snakke om. Å ta en samtale rundt det som kommer fram kan være nyttig. Hensikten er å skape felles ideer om de prosesser som kan benyttes, og som en ønsker å bruke slik at felles verdier kan settes ut i praksis og at visjonen kan realiseres.

Så kommer en til et punkt der det er nødvendig med en handlingsplan for å organisere den faktiske implementeringen, læringen og det pågående arbeidet. Handlingsplanen er et praktisk verktøy eller guide med en oversikt over aktiviteter som må gjennomføres for å nå mål og visjoner på en planlagt og systematisk måte. 

Evaluering

I PP blir evaluering sett på som en form for kontinuerlig forbedringsarbeid for å øke kvaliteten på tjenestene.  Aktiv læring på arbeidsplassen står sentralt, og det er særlig kollektiv læring av ferdigheter og kunnskap sammen med kollegaer som utgjør det kontinuerlige forbedringsarbeidet.

For å få mer kunnskap om måloppnåelsen vil man trenge noen metoder for å evaluere endringsarbeidet man har igangsatt. PP-tradisjonen har en rekke «verktøy» for å gjøre slike evalueringer. Det krever ikke avansert metodekunnskap, men er snarere redskaper til «god nok» evaluering. Det er ellers vanlig å skille mellom prosessevaluering og utkommeevaluering som utgjør det endelige «målbare» resultatet av endringsarbeidet.

I metodebanken ligger oppskrifter på relevante metoder, maler og aktiviteter knyttet til de ulike fasene.