USHT

Fasilitering av Argumenter, bekymringer og utfordringer

Fasilitering av Argumenter, bekymringer og utfordringer

Under arbeid

Hva?

Dette verktøyet er en nyttig måte å finne frem til synspunkt og perspektiv fra ulike deltakere, dette kan en så ta i bruk for å planlegge videre. Fasilitering av aktiviteten skal ivareta alles demokratiske rett til å bli inkludert, kunne samarbeide og delta. 

 • Argumenter (claims) = positive og gunstige påstander om emnet som blir diskutert  

 • Bekymringer (concerns) = negative og ugunstige påstander 

 • Utfordringer (issues) = spørsmål som enhver person ville kunne stille ift emnet, oftest med utgangspunkt i bekymringene som ble identifisert (dvs spørsmål som kan stilles for å komme nærmere en løsning).
   

Deltakerne velger fritt ift hva de vil fremsette av argumenter, bekymringer og utfordringer, men i det de har fremmet disse må de være innstilt på at utsagnene blir gjenstand for konstruktive diskusjoner blant de andre deltakerne. Aktiviteten kan enten starte individuelt ved at alle skriver ned sine innspill knyttet til de tre områdene, og at det deretter deles i plenum. Eller som en felles aktivitet hvor fasilitator noterer ned på flip-over. Alternativt ved hjelp av post-it lapper. 

Fasilitatoren noterer deltakernes bekymringer, og inviterer deretter deltakerne til å omformulere sine bekymringer som spørsmål. Gjennom denne prosessen kan det fremkomme flere utfordringer som kan utforskes i det videre arbeidet. 

Denne øvelsen er særlig myntet på et PP- team eller andre grupper som planlegger å arbeide etter PP-prinsippene. Hensikten med denne aktiviteten er å hjelpe interessenter til å samle inn data i forbindelse med evaluering av sitt igangsatte utviklingsarbeid. Det vil si at aktiviteten innebærer å utforme en plan for evaluering, handlingsplan og læring. Prinsippene fra argumenter, bekymringer og utfordringer kan brukes i startfasen, og kan hjelpe gruppen å finne ut om:

 • De ulike interessenters synspunkter på den helse- og omsorgstjenesten som gis på den aktuelle arbeidsplass
 • De ulike erfaringer interessentene har med den hjelp og omsorg som gis på den aktuelle arbeidsplass
 • Hvordan interessentene erfare «klima» og kulturen på den aktuelle arbeidsplass
 • De ulike interessenters syn på hvorvidt de finner det er samsvar mellom deres erfaringer og arbeidsplassens visjon og filosofi
 • De ulike interessenters syn på den nye visjonen med påfølgende handlingsplan

Du vil trenge:

 • Tid: 15-30 minutter avhengig av gruppens størrelse (maks 30)
 • En flip-over, papir og penner
 • Post-it lapper i ulike farger
 • Tegne- og malesaker, eventuelt klistremerker eller annet materialet som kan fremme kreativiteten
 • En fasilitator kan dele inn hele gruppen i flere undergrupper som kan gjøre aktivitetene enten likt (alle velger f.eks aktivitet A), eller ulikt (noen velger A, en B osv.)

 

Hvordan?

Aktivitet A

Heng opp tre flip-over ark med hver sin overskrift: Argumenter, bekymringer og utfordringer. Be gruppens deltakerne om å fortelle om sine positive argument, deretter deres bekymringer . Det skal ikke inviteres til noen diskusjoner eller modifikasjoner av forslagene på dette tidspunkt. Det er viktig at man tar flere runder og får med alles forslag. Deretter kan fasilitatoren be deltakerne om å formulere aktuelle utfordringer relatert til tidligere argumenter og bekymringer. Disse spørsmålene vil danne grunnlag for en veiledende handlingsplan. I den forbindelse kan det være lurt å be deltakerne om å formulere primært hva og hvordan spørsmål. Eksempel: Hvis det kom frem fra deltakerne at pasientene ikke alltid fikk valg i forhold til den hjelp og omsorg som ble gitt, kunne aktuelle spørsmål være:

 • Hva kan vi gjøre for at pasientene skal få muligheter til å velge den hjelp og omsorg som gis?
 • Hvordan kan vi se til at alle ansatte gjøre det som en daglig rutine å gi muligheter til valg i sin samhandling med pasientene?

Disse spørsmålene kan hjelpe til i neste omgang for å utforme en handlingsplan og deretter utforme en plan for evaluering.

Aktivitet B:

Også i denne aktiviteten vil deltakerne bli invitert til å henge opp tre flip-over ark med overskriftene argument, bekymringer og utfordringer. Det er viktig at post-it lappene som brukes har ulike farger relatert til hvert spørsmål/område, f.eks at argument-påstandene er gule, bekymrings-påstandene er grønne osv. Hver post-it lapp skal kun inneholde en påstand. Hvert medlem av gruppen henger opp sine lapper på flip-over arket. Hensikten med å bruke post-it lapper er at disse kan flyttes fra et ark til et annet dersom gruppen finner det formålstjenlig.

Aktivitet C:

«Argumenter, bekymringer og utfordringer» kan også utrykkes i mer kreative former i begynnelsen av aktiviteten, enn ved bruk av flip-over ark og post-it lapper. Positive og negative påstander kan uttrykkes med bruk av fargeblyanter, kort, klistremerker eller annet kreativt materialet. En fasiltator kan deretter bruke flip-over og post-it lapper i sin oppsummering av hva som er fremkommet basert på deltakernes kreative arbeid.

Hensikten er den samme i alle tre aktivitetene, og alle stiller krav til et oppfølgingsarbeid i gruppene som er etablert. En fasilitator kan samle gruppenes arbeid (dersom det er flere grupper) ved å:

Gruppene deler med hverandre, der deltakerne kan diskutere likheter og forskjeller. Hensikten er å få frem så mye enighet som mulig om hva som utgjør de mest sentrale påstandene/spørsmålene.

Spørre gruppene om å lage en liste over de utsagn der det enten ikke foreligger enighet, foreligger enighet, eller der det er noe enighet. Fasilitatorene kan lage en oversikt over denne oppsummeringen.

 • Fasilitere en diskusjon om hvordan påstandene som utpeker seg fra oppsummeringen kan bringes videre i grupper med andre interessenter.
 • Gjenta hva det er blitt enighet om, og hva man startet ut med i begynnelsen av aktiviteten
 • Utforme en handlingsplan for implementeringen basert på påstandene/spørsmålene.
 • Dele påstandene/spørsmålene med ledere og eventuelt andre interessenter på arbeidsplassen eller i organisasjonen

 

VÅR ERFARING

Vi har erfart at det har vært nyttig å dele ut skjema når vi introduserer aktiviteten, og deretter strukturere arbeidet etter IGP- metoden. Eksempelvis kan en bruke et skjema med tre spørsmål:

POSITIVE ARGUMENT: Det som er bra med ..... 

BEKYMRINGER:  Det som bekymrer meg er ….. 

UTFORDRINGER: Hva trenger jeg svar på? Hva må jeg / vi finne mer ut av? ….

Dette kan så danne utgangspunkt for å utvikle strategi og handlingsplaner.