Etablere et team for praksisutvikling

Når en skal etablere et team for praksisutvikling er det viktig å få med nøkkelpersoner/interessenter som har en sentral rolle i det aktuelle arbeidet. Det kan være ansatte på avdelingen med ulik profesjonsbakgrunn (inklusive ledere), personer som er tjenestemottakere og/eller deres pårørende. Det kan også være grupper som inkluderer politikere, byråkrater og personer fra profesjonsorganisasjoner, avhengig av størrelsen på utviklingsarbeidet.

Når teamet er etablert, bør en:

 • Diskutere og bestemme teamets mandat
 • Avklare teammedlemmenes ulike roller
 • Utarbeid en visjon for teamets arbeid
 • Etablere interne teamregler, gjerne forankret i personsentrerte verdier

Sentrale oppgaver for et team:

 • Planlegge aktiviteter, koordinere, lede og evaluere
 • Følge med på motivasjon og forankring hos alle interessentene
 • Identifisere hvem som har ønskete ferdigheter, kapasitet og vilje til å delta i et slikt team
 • Se til at de som er medlemmer av teamet gjenspeiler interessentenes interesser
 • Bestemme over teamets størrelse og revurdere denne
 • Bestemme hvor ofte teamet skal møtes, når og hvor
 • Utpeke hvem som skal lede teamet og ha en koordinerende rolle
 • Identifisere hva slags ressurser teamet trenger og skaffe flere ressurser om det trengs

Teamets medlemmer kan også hav ansvar for å revidere og endre kurs i forbindelse med utviklingsarbeidet. Det er særlig viktig at alle interessentene er aktivt deltagende og slutter opp om de endringer som en enes om.

Våre erfaringer

Vi ser at denne tilnærmingen er et godt supplement til andre metoder i arbeid med å etablere team og enes om teamets oppgaver. Særlig gjelder dette forankringen i personsentrerte verdier og visjon for teamets arbeid.

 

BakgrunnInformasjon om teoretisk grunnlag, målsetning og arbeidsgruppen

 Metoder og verktøySamling av relevante metoder, maler, verktøy og erfaringsdeling. 

 Tilbake Til landingssiden