USHT

Etablere et team for praksisutvikling

Etablere et team for praksisutvikling

Under arbeid

Hva?

I et team vil det ofte være ulike nøkkel-interessenter som har sentrale oppgaver i praksisutviklingen. Det kan være ansatte på avdelingen med ulik profesjonsbakgrunn (inklusive ledere), personer som er tjenestemottakere eller deres pårørende, eller det kan være grupper som også inkluderer politikere, byråkrater og personer fra profesjonsorganisasjoner avhengig av størrelsen på utviklingsarbeidet. Også i arbeidet med å etablere et team bør det formuleres en visjon for teamets arbeid.

Sentrale oppgaver for et koordineringsteam:

 • Koordinere, lede og holde øye med evalueringen av utviklingsarbeidet – inklusive det å planlegge aktiviteter og endre kurs dersom det er nødvendig
 • Holde øye med om alle interessentene viser entusiasme og har integrert og forankret visjonen
 • Identifisere hvem som har ønskete ferdigheter, kapasitet og vilje til å delta i et slikt team
 • Se til at de som er medlemmer av teamet gjenspeiler interessentenes interesser
 • Bestemme over teamets størrelse og revurdere denne
 • Bestemme hvor ofte teamet skal møtes, når og hvor
 • Utpeke hvem som skal lede teamet og ha en koordinerende rolle
 • Identifisere hva slags ressurser teamet trenger og skaffe flere ressurser om det trengs

 

Når teamet er etablert, er det flere forhold som bør diskuteres, eksempelvis:

 • Diskutere og bestemme teamets mandat
 • Avklare teammedlemmenes ulike roller
 • Etablere interne teamregler, gjerne forankret i personsentrerte verdier
   

Teamets medlemmer kan også ha ansvar for å revidere og endre kurs i forbindelse med utviklingsarbeidet. Det kan være å endre spørsmålene som skal besvares, og aktivitetene som er blitt bestemt. Det er særlig viktig i slike endringsprosesser å se til at alle interessentene er aktivt deltagende og slutter opp om de endringer som gjøres.

Våre erfaringer

​Under arbeid