USHT

Innsamling av resultatmål

Innsamling av resultatmål

Under arbeid

HVA?

Data kan samles inn av ansatte på en arbeidsplass, brukere og/eller deres pårørende, frivillige og andre interessenter.  

Evalueringsspørsmålene som har blitt bestemt og fremsatt av interessenter gjennom ICC-aktiviteter skal være retningsgivende for hvordan man planlegger å samle inn data. Det blir særlig viktig å tenke over hva slags data man skal samle inn for å gjøre en «grunnmåling», og hva slags data som egner seg å samle i denne type setting og arbeidskultur. På mange arbeidsplasser finnes det allerede en rekke datatyper som allerede er innsamlet og som kan tas i bruk, og samtidig kan det foreligge ulike former for tilsynsrapporter og andre evalueringer foretatt av eksterne, og som kan benyttes som datagrunnlag. Videre kan det samles ansatte i en liten gruppe for å avklare noen sentrale spørsmål i diskusjonsgrupper. Flere av PP-aktivitetene kan brukes for å avklare verdier og holdninger, for deretter å formulere en handlingsplan. Til tross for at det kan foreligge eksisterende evalueringer, vil det likevel være nødvendig å bygge på flere datakilder, f.eks gjennom å foreta observasjoner og/eller å lytte til ansatte, brukere osv. sine erfaringer. I tillegg kan det benyttes ulike verktøy i PP-tradisjonen som kan bidra til å kartlegge ansattkultur og samarbeidsrelasjoner i teamene.  

HVORDAN?

Før datainnsamlingsprosessen, er det viktig å sikre seg at alle deltakere i forbedrings- og evalueringsprosessen er informert om hva som foregår og involveres i prosessen. Etablering av en koordineringsgruppe og formulering av en kommunikasjonsplan i forhold til de ulike interessentene inngår som en sentral del av evalueringsprosessen. Kommunikasjonen kan foregå med bruk av ulike midler, men det viktigste er at prosessen som er igangsatt er synlig og kjent for alle involverte. Bruk av kreative metoder (f.eks bruk av gjenstander, bilder, kort o.l) i kommunikasjonen og samarbeid med interessentene kan bidra til at informasjonen integreres og reelt samarbeid sikres. 

Vår erfaring

Under arbeid