USHT

Nyhende

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) og Senter for omsorgsforskning har i ein kronikk i Kommunal rapport omtalt kommunane si gode omstillingsevne under pandemien, og  at pandemien har ført til redusert tilbod til enkelte pasientgrupper. 

Demensdagane 2020 bydde på eit spennande digitalt program, med lansering av ny Demensplan 2025 og demenskart, samt ny handbok for utredning av demens og handbok for dagaktivitets tilbod til heimebuande personar med demens. Konferansen fokusert også på erfaringar og utfordringar i demensomsorga i møte med Covid- 19 pandemien.  

Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.

 

 

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Vil du vite meir om korleis vi i Sogn og Fjordane arbeider med samhandlingsavvik? Og korleis vi kan lære av uønska hendingar?

For å auke kompetansen i lindrande behandling i kommunane gav Helsedirektoratet i 2014 Høgskolen i Innlandet oppdrag om å utvikle ein digital opplæringspakke for helsefagarbeidarar.Opplæringspakken vart oppdatert i 2019 etter Nasjonal retningslinje for palliasjon  (Helsedirektoratet 2019). Opplæringspakken inneheld fire emne, der deltakarane skal tileigne seg fagstoffet på eiga hand. Det er stort fokus på refleksjon i gruppe etter kvart emne, der gruppesamlingane vert leia av ein mentor frå eigen arbeidsplass.