Onsdag 5. februar var prosjektgruppene i frå Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane samla til workshop i Førde.

 

Velkommen til Helsekonferansen Vestland 2020. Trude Drevland kjem! Kjem du? 
Programmet er  no publisert og det er opna for påmelding.

Førebuande samling i forbetringsutdanninga var 15.01.20 i Førde. Der var 28 deltakarar frå sju kommunar og Helse Førde.   

 

 

Neste samling i fagnettverket blir 26.mars på Skei. Tema blir adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Merk dykk datoen og del gjerne informasjonen med andre. Program og påmelding kjem seinare.

Haustens samling er planlagt til 29. oktober med fokus på palliasjon og demens.

Det var stor interesse for fagdagen med 103 deltakarar frå åtte kommunar. Einar Aadland heldt hovudinnlegget for dagen, og formidla relevant teori, dømer frå praksisfeltet og metode for etisk refleksjon. I tillegg fekk deltakarane høyre konkrete og praksisnære presentasjonar frå etikkrettleiarar og musikkterapeut frå Flora kommune.

 

 

Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane har denne veka vore på to dagars samling i Florø.

Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg har demens som tema dette året. Fokuset på denne samlinga var den heimebuande personen med demens og deira pårørande. Sterkast inntrykk gjorde nok innlegget og historia til Janniche Granerud, som har Alzheimer, og hennar ektefelle Hildegunn Fredheim. Sjå gjerne filmen som Dagbladet har laga (lenke i hø. menyfelt).

 

 

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) vil i samarbeid med Helse Førde starte ei forbetringsutdanning innan kvalitet- og pasienttryggleiksarbeid for kommunar i løpet november 2019.

 72 deltakarar frå 10 kommunar deltok på oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC i Sogndal den 19.09.19

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2019 deltok over 150 deltakarar frå 16 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for hausten 2019.