72 deltakarar frå 10 kommunar deltok på oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC i Sogndal den 19.09.19

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2019 deltok over 150 deltakarar frå 16 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for hausten 2019.

Fagdagen er eit samarbeid mellom USHT Sogn og Fjordane og KS si satsing på etisk kompetanseheving. Saman ynskjer vi å sette fokus på etisk refleksjon i samband med kvalitetsreforma Leve hele livet.

Vi er så heldige å ha fått Einar Aadland til å halde hovudinnlegget for dagen. Aadland er dosent emeritus ved VID vitenskaplige høgskole i Oslo. Han har publisert bøker, artiklar og forskingsrapportar innanfor områda etikk og verdiar, orgnisasjonskultur, vitskapsteori og leiing.

 

 

Har du ein i familien, nabo, ven eller kollega som er ramma av demens? Kanskje er du nysgjerrig, eller er frivillig og vil lære meir om tilstanden og kva hjelpetiltak som finst? Arrangementet er på Kunstmuseet i Sogn og Fjordane (Førde) og er open for alle.

 

 

 

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-reforma inviterer til konferanse. Hald av datoen så lenge.

 

Dato: 28. november 2019 09:00 - 16:30

Stad: Scandic Sunnfjord hotell, Førde

 

Ansvarleg: Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve hele livet-reforma

 

Målgruppe: Frivillige organisasjonar, næringsliv, ansvarlege for planarbeid, ordførarar, rådmenn og leiarar på alle nivå i kommune- og spesialisthelsetenesta, leiarar i kommunar og fylkeskommunar, brukarorganisasjonar, pårøranderepresentantar, politikarar, tilsette i kommunale helse- og omsorgstenester, representantar frå helseføretak, universitet og høgskular, vidaregåande skular og andre interesserte.

Florø kommune fekk tildelt KS sin nasjonale etikkpris i 2018. Dette markerar og feirar dei ved å arrangere etikkveke med opne arrangement for innbyggarane og tilsette i omsorgstenestene.
 

Då er datoane for oppstart av Mitt Livs ABC, perm 2 klar

 

Skei Hotell, Jølster

- onsdag 25. september 2019 kl 10 - 16    

- torsdag 26. september 2019 kl 10 - 16

Torsdag den 6 juni er markeringa for den årlege «Kva er viktig for deg?- dagen». På denne dagen er alle tilsette i kommunehelsetenesta og i spesialisthelsetenesta oppfordra å spørje sine brukarar og pasientar om "Kva er viktig for deg?" – uavhengig av alder og kronisk sjukdom. Svara på dette spørsmålet kan gje nyttig informasjon om brukarane sine behov og ynskjer.

 


Alle kommunane i Sogn og Fjordane skal no ta i bruk ny teknologi i helse- og omsorgstenestene. Digitale hjelpemiddel skal gjere kvardagen endå betre for både brukarar og tilsette i kommunane rundt om i heile fylket. Målet er at folk skal kunne bu heime så lenge som mogeleg, og vonleg lengre enn det ein fekk til før.

 

Prosjektet Frivillige og kommune hand i hand får rosande omtale frå ExtraStiftelsen. Dei har besøkt Førde helsetun og er imponert over resultata frå prosjektet.