I løpet av tre dagar har vi vore innom henholdsvis Sogndal, Eid og Leirvik for å jobbe med den "Helhetelige tjenestemodellen". 17 kommunar og 90 deltakarar frå Sogn og Fjordane, Vestland, har delteke.  

 

Med bakgrunn i det mangeårige samarbeidet rundt velferdsteknologi i Sogn og Fjordane og tilsvarande arbeid i Hordaland, gjekk vi i Vestland saman om ein felles søknad om fornyingsmidlar 2020.

Prosjektet «E-helse Vestland – Etablere Vestland som ein kraftregion for bruk av teknologi i helse- og omsorgstenesta» fekk tildelt heile søknadssummen på kr 3 250 000!

 

 

 

Så kunne vi endeleg ha ei "fysisk" samling igjen med engasjerte kommunetilsette. Fagdag med opplæring av etikkrettleiarar vart avlyst i april, men no var ei gruppe på vel 20 deltakarar samla og fekk både ei teoretisk innføring og arbeide med etiske dilemma i grupper.

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet-reforma inviterer til fire regionale fagdagar om aldersvenleg samfunnsplanlegging.  
 

 

 Konferansen i Balestrand skulle ha vore i april i år. Vi håpte å kunne gjennomføre arrangementet 22.-23.oktober, men det let seg ikkje gjere. Den blir difor utsatt inntil vidare. 

Det har vore stor interesse for konferansen, og vi vil vurdere om det er aktuelt å halde den våren 2021 med oppdatert program og ny påmelding.

USHT Vestland (Sogn og Fjordane) har i tett samarbeid med hygienesjukepleiarane i Helse Førde utarbeidd eit undervisningsopplegg som kan nyttast ved smitteutbrot med koronavirus i sjukeheim/omsorgsbustad. Det er ein «kortversjon» av tidlegare utarbeidd opplæringspakke til bruk i kohortavd/institusjon.

 

 

 

Statsråd Bent Høie, var i dag på besøk hjå USHT Vestland (Sogn og Fjordane) for å høyre om våre erfaringar knytt til Covid-19 og bruk av veldferdsteknologi.

   

 

 

Juni 2020: I dette brevet får kommunane i Vestland nyttig informasjon om Leve heile livet-arbeidet frå Fylkesmannen i Vestland, KS og USHT.   

Presentasjonen som vart brukt i webinaret 27.mai finn de i høgre menyfelt.

Er det ekstra behov for refleksjon i desse usikre og krevjande tider? Det er inngangsspørmålet på videokonferansen om etikk 27.mai. Vi legg vekt på systematisk etisk refleksjon, og korleis gjennomføre dette i praksis. USHT gjennomfører dette ilag med Leni Klakegg, regional veileder etisk kompetanse i KS. Vi kjem til å veksle mellom  undervisning og dialog.

 

Det er god interesse for videomøta vi tilbyr leiarar av kohortavd/-senger. Det har vore mellom 20-25 deltakarar og dei fleste kommunane er representert. Vi er glade for det og sender ut ny invitasjon til møte etter sommarferien, medio september. Send gjerne ein epost med tilbakemelding og/eller tips om innhald til marta.strandos@sunnfjord.kommune.no .

De finn presentasjon og døme på rutinar utarbeidd i Sunnfjord kommune på høgre side.

Den 19.06 hadde Johanne K. Askvig eit nyttig innlegg med erfaringar frå sjukeheim i Oslo der smitte med korona har oppstått, og dei  praktiske utfordringar som blir og aktuelle tiltak i forhold til desse. De finn presentasjonen og skjema for :

Legg også ved to skjema som kan vere nyttige, Eit FØR ein får smitte og eit som brukast ETTER  ein har vore i kontakt med smitta: