I samband med utbrot  av koronavirus har Utviklingssenteret fått meldt behov for å auke kompetansen innan symptomlindring av luftvegssymptom. Vi vil derfor i samarbeid med Palliativt team i Helse Førde gje tilbod om videomøte i dette temaet torsdag 2. april kl. 13 -14.

 USHT Vestland (Sogn og Fjordane) har laga ein opplæringspakke for personale ved kohortavdeling og smitteisolat ved koronavirus. Kompetanseområda er utarbeidd i samarbeid  med kommunalsjef og einingsleiarar i Sunnfjord kommune. Innhaldet er i tråd med nasjonale tilrådingar og gjeldande smittevernsprosedyrar i Helse Førde regionen.

 

Eldre med svekka helse som bur på institusjon eller heime, er av dei mest sårbare gruppene når det kjem til sjukdomsforløp av koronavirus. Sjukeheimar og andre institusjonar er pålagt besøksforbod og adgangskontroll for å beskytte dei som bur der. Felles aktivitetar og arrangement ved institusjonar er avlyst. Tidlegare forsking viser at mange av dei som bur på sjukeheim opplever einsemd. Nærleik og kontakt med familie og nære er av stor betyding for å motverke dette. Både det å vere i risikogruppe og å ikkje kunne få besøk, kan føre til auka uro hos dei eldre. Pårørande betyr tryggleik og stabilitet. Den sosiale isolasjonen som følgje av tiltaka mot koronavirus er ei ekstra utfordring både for den eldre sjølv, for pårørande og for hjelpeapparatet.

Helsedirektoratet vil om kort tid publisere oppdatert informasjons- og opplæringsmateriale om smittevern til bruk i kommunehelsetenesta.

 

På grunnlag av situasjonen rundt koronavirus vert komande arrangement avlyst eller utsatt.

Der det er aktuelt vil USHT tilby alternative løysingar/oppfølging: 

Alle ABC seminar i regi av USHT, Vestland (Sogn og Fjordane) er utsett til hausten 2020.

Våren 2020 skulle vi etter planen arrangere fagseminar i Mitt Livs ABC perm 2, samt starte opp nye permar. Slik situasjonen er no, må vi utsette desse.

 

På grunnlag av dagens situasjon blir arrangementet utsatt til 22.- 23. oktober, same stad og tilnærma same program.

 Endring av eksisterende påmelding og informasjon om ny påmelding blir sendt direkte til deltakarar/kontaktpersonar.

 

 

 

Fylkesmannen saman med KS, USHT, fylkeseldrerådet, Vestland fylkeskommune og det regionale støtteapparatet for reforma "Leve hele livet" inviterar til fagdag om aldersvenleg samfunnsplanlegging for kommunane i Vestland. Hald av datoen for den samlinga som passar for di kommune!

På første samling i Forbetringsutdanninga vart det lagt vekt på forbetringsteori og System of Profound Knowledge (Improvement Guide kap.4).Målet er at deltakarane får ei djupare forståing av dei ulike dimensjonane i forbedringsarbeid, og kan analysere desse i forhold til eige prosjekt.

Onsdag 5. februar var prosjektgruppene i frå Velferdsteknologiprosjektet i Sogn og Fjordane samla til workshop i Førde.