Presentasjonen som vart brukt i webinaret 27.mai finn de i høgre menyfelt.

Er det ekstra behov for refleksjon i desse usikre og krevjande tider? Det er inngangsspørmålet på videokonferansen om etikk 27.mai. Vi legg vekt på systematisk etisk refleksjon, og korleis gjennomføre dette i praksis. USHT gjennomfører dette ilag med Leni Klakegg, regional veileder etisk kompetanse i KS. Vi kjem til å veksle mellom  undervisning og dialog.

 

Det er god interesse for videomøta vi tilbyr leiarar av kohortavd/-senger. Det har vore mellom 20-25 deltakarar og dei fleste kommunane er representert. Vi er glade for det og sender om ikkje lenge invitasjon til eit siste møte før ferien. Send gjerne ein epost med tilbakemelding og/eller tips til innhald til marta.strandos@sunnfjord.kommune.no .

De finn presentasjon og døme på rutinar utarbeidd i Sunnfjord kommune på høgre side.

 I samband med covid-19 har USHT Vestland (Sogn og Fjordane) utarbeidd fleire opplæringspakkar for personale i kommunehelsetenesta. Som ei oppfølging av desse, tilbyr vi videokonferansar innanfor nokre av dei utvalde kompetanseområda. Undervisninga er i tett samarbeid med Helse Førde (palliativt team, ambulansetenesta) og KS (etisk kompetanseheving).

 

I høgre felt finn de oversikt over videokonferansane med tidspunkt og tema.

Videokonferansane er opne for alle. Informasjon om videoadresse og pålogging blir delt på heimesida og via epost til kommunane.

Observasjonskompetanse er eitt av dei prioriterte områda for opplæringstiltak i samband med covid-19. Helsedirektoratet har det med i sin veiledar, og USHT har lagt inn ressursar i opplæringspakkane. Saman med ambulansetenesta i Helse Førde tilbyr vi undervisning via videokonferansar. Alle datoar er kl 13.30-15.00. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no.

 

12.mai   Vitale målingar, ABCDE, NEWS 2 og observasjonsmetodar. Presentasjon :Systematisk observasjon, NEWS2 (PDF, 3 MB)

18.mai   Sepsis og kartleggingsverktyet qSofa. Presentasjon :Sepsis  (PDF, 2 MB)

25.mai   Innlegging av venflon og venekanylering. Pasientens følgjeskjema. Presentasjon: Veneflon og venekanylering (PDF, 2 MB)

3. juni   Kommunikasjonsverktøyet ISBAR

  Verkty og skjema:

Utstyrssekk Heimetenester: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/covid-19-opplaeringsressurser

Instruksjonsvideoar: https://www.kompetansebroen.no/vitaleparametere/?o=oa

 

 

 

 

I samband med utbrot  av koronavirus har Utviklingssenteret fått meldt behov for å auke kompetansen innan symptomlindring. Vi vil derfor i samarbeid med Palliativt team, Helse Førde gje tilbod om videomøter i lindrande behandling. Datoar er: 2 april, 20 april, 27 april og 4 mai. Alle datoar kl. 14-15. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no

 

2 april Videoundervisning Dyspnoe (PDF, 901 kB)

20 april Praktisk bruk av smertepumpe (PDF, 986 kB)

27 april Behandlings-algoritmar i palliasjon (PDF, 3 MB)

4 mai Uro og angst DELIR, angst og dødsralling (PDF, 339 kB)

 

 

 

Vil du arbeide med kompetanse, fagutvikling og endringsprosessar i kommunal helse- og omsorgsteneste i Sogn og Fjordane, og samstundes jobbe i eit engasjerande fagmiljø lokalt og nasjonalt? Vi har ledige prosjektleiarstillingar frå snarast. Søknadsfrist 2.mai. Sjå utlysingstekst: https://sunnfjord.easycruit.com/vacancy/2501543/143437?iso=nn

 72 deltakarar frå 10 kommunar deltok på oppstartseminar i Velferdsteknologiens ABC i Sogndal den 19.09.19

Heimebaserte tenester har etterspurt ein opplæringspakke tilpassa deira personale. Denne er no klar!

Opplæringspakkane i samband med covid-19 vil bli oppdatert ved behov. De vil finne siste versjon på USHT si heimeside. Dato vil stå øverst i dokumentet.

Opplæringspakken for personale utan  helsefagleg utdanning er no klar. Målgruppa for opplæringa er nye tilsette og vikarar, og tilsette frå andre einingar i kommunen som blir omdisponert grunna situasjonen rundt Covid-19.