Då er datoane for oppstart av Mitt Livs ABC, perm 2 klar

 

Skei Hotell, Jølster

- onsdag 25. september 2019 kl 10 - 16    

- torsdag 26. september 2019 kl 10 - 16

Torsdag den 6 juni er markeringa for den årlege «Kva er viktig for deg?- dagen». På denne dagen er alle tilsette i kommunehelsetenesta og i spesialisthelsetenesta oppfordra å spørje sine brukarar og pasientar om "Kva er viktig for deg?" – uavhengig av alder og kronisk sjukdom. Svara på dette spørsmålet kan gje nyttig informasjon om brukarane sine behov og ynskjer.

 


Alle kommunane i Sogn og Fjordane skal no ta i bruk ny teknologi i helse- og omsorgstenestene. Digitale hjelpemiddel skal gjere kvardagen endå betre for både brukarar og tilsette i kommunane rundt om i heile fylket. Målet er at folk skal kunne bu heime så lenge som mogeleg, og vonleg lengre enn det ein fekk til før.

 

Prosjektet Frivillige og kommune hand i hand får rosande omtale frå ExtraStiftelsen. Dei har besøkt Førde helsetun og er imponert over resultata frå prosjektet. 

Overordna tema i Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg i 2019 er demens, med hovudfokus på heimebuande og deira pårørande. På fagdagen 11.april var det innlegg og samtalar rundt ulike demensdiagnosar, utgreiing og samarbeid mellom fastlege og demensteam. Det var 65 deltakarar frå 15 kommunar og 5 sjukehusavd/poliklinikkar.

Program, presentasjonar og aktuelle lenker: sjå høgre menyfelt.

Onsdag 24. april vart det arrangert møtepunkt for kommunekontaktane på Skei.

 

Helsedirektoratet arrangerte samling for nye prosjekt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet 2. - 3.  april.

 

 

Oversikt over vårens aktivitetar i ABC-opplæringa.

Over 150 deltakarar frå 16 kommunar deltok då USHT Sogn og Fjordane arrangerte oppstart av opplæringspakken: Velferdsteknologiens ABC.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

 

Opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC er utarbeidd av SINTEF og Høgskolen i Sørøst-Norge, på oppdrag frå KS og Helsedirektoratet. Utviklingssentra har i sitt oppdrag å bidra til utrulling av ABC-en.

I 2015 deltok 4 kommunar i fylket i piloteringa av ABCèn, og våren 2018 starta 11 kommunar på opplæringspakken.
 

Utviklingssenteret er no klar med nytt oppstartseminar for våren 2019.