USHT

Nyhende

Tema på samlinga var "Delirium blant eldre - diagnostikk og behandling". Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Naalsund er seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Berit Ullebust v/USHT kopla det til arbeidet klinisk observasjonskompetanse og den opplæringa som blir gitt gjennom KlinObsKommune.

 4. april hadde USHT oppstartseminar for musikkbasert miljøbehandling, den nyaste permen i ABC-opplæringa.

Luster Kommune har nyleg gjennomført KlinOBS – eit fagleg opplegg som set fokus på å auke klinisk observasjonskompetanse blant helsepersonell i kommunale helse- og omsorgstenester. Dette for tidleg oppdaging av forverra tilstand hos pasientar og brukarar for å førebyggje alvorleg sjukdom og død.

Master i avansert klinisk allmennsykepleie er eit sentralt bidrag for å løysa samansette og komplekse helseutfordringar i kommunehelsetenesta på Vestlandet.

 

I helse og omsorgssektoren skjer det stadig store endringar. Dei siste to åra har vore prega av pandemi og smittevern, og det har ytterlegare synt behov for samarbeid mellom kommunane og Helse Førde.

Tysdag og torsdag førre veke vart det organisert fagseminar i Demensomsorgas ABC for Sunnfjord kommune. 

Nasjonalt læringsnettverk for Gode pasientforløp i Sogn og Fjordane hadde tredje samling onsdag 1. og torsdag 2. desember 2021

 

USHT har laga støttemateriale til mellom anna Velferdteknologiens ABC og andre passande delingsforum. Her vil det kome fleire videoar og dei er delt opp etter tematikk.