USHT

Nyhende

USHT har arrangert opplæring og innføring i TID-metodikk for Sunnfjord kommune. Bilde er frå seminar i Førde.

Kva inneber det å bli eldre og leve som gammal - og kva er viktig for den eldre i møte med alderdommen? var tema på fagdagen i fagnettverk for eldremedisin / eldreomsorg 20. oktober 2022.

I haust har USHT arrangert oppstartssamlingar for Velferdsteknologiens ABC. Over 200 tilsette frå kommunar i vår region har delteke på samlingar i Førde, Sogndal og Nordfjordeid.

I alt 12 kommunar i Sogn og Fjordane-regionen deltar på læringsnettverk i regi av USHT Vestland (Sogn og Fjordane). Målet er å etablere rutinar for systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande, i tråd med Nasjonal fagleg retningslinje om demens.

USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Helse Fonna og USHT Vestland (Hordaland) arrangerer ein gratis heildigital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personar med utviklingshemming.

 

20-21.9.22 vart det arrangert ei nettverkssamling for USHT i Stavanger. Slike møte blir arrangert ein gong i året,  denne gongen inviterte Utviklingssenteret i Rogaland.

 

Frå samlinga 14. og 15. september i Bergen

Personsentrert praksisutvikling er ein verdi- og kunnskapsbasert metode for å utvikle praksis i helse- og omsorgstenestene. 

 I haust skal USHT arrangere opplæringspakka Velferdsteknologiens ABC for tilsette i kommunal helse- og omsorgsteneste og andre involverte i velferdsteknologiteneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå. 

 

USHT inviterer til eit læringsnettverk der fokus er på heimebuande personar med demens og deira pårørande. Læringsnettverket rettar særleg fokus på perioden frå mistanke om demens fram til det er behov for heildøgnomsorg.