Helse- og omsorgsdepartementet har tildelt Kinn kommune årets "Leve heile livet"-pris. Prisen vart delt ut av helse- og omsorgsminister Bent Høie under "Leve heile livet"-konferansen onsdag 18. november.

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma inviterer til digital konferanse 1. desember. Programmet er no klart. Påmelding og program finn du på heimesida til Fylkesmannen i Vestland

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Tidspunkt og tema for digitale samlingar:

Den 25.11.20 og 02.12.20 kl. 12.00 -15.00 Kommunikasjon, formidling og dialog v/Kulturkompaniet

12.01.21 kl. 12.00- 15.00 Repetisjon av målingar i praksis v/ Elisabeth Huseby, Helse Vest

27.01.21 kl. 12-00 -15.00 Kreativ tenkning v/ Kari Holvik Furevik, Helse Førde

16.02.21 kl.12.00-15.00 Vedlikehald av endringar i praksis v/ Kari-  Annette Os, Helsedirektoratet

16.03.21 kl.12.00-15.00 Tema ikkje fastsett

 

 Vil du vite meir om korleis vi i Sogn og Fjordane arbeider med samhandlingsavvik? Og korleis vi kan lære av uønska hendingar?

For å auke kompetansen i lindrande behandling i kommunane gav Helsedirektoratet i 2014 Høgskolen i Innlandet oppdrag om å utvikle ein digital opplæringspakke for helsefagarbeidarar.Opplæringspakken vart oppdatert i 2019 etter Nasjonal retningslinje for palliasjon  (Helsedirktoratet 2019). Opplæringspakken inneheld fire emne, der deltakarane skal tileigne seg fagstoffet på eiga hand. Det er stort fokus på refleksjon i gruppe etter kvart emne, der gruppesamlingane vert leia av ein mentor frå eigen arbeidsplass.

 Tilsette ved Lærdal Kommune deltok i dag på det første digitale oppstartsseminaret av Velferdsteknologiens ABC her i Sogn og Fjordane.

For å lykkast med tverrsektorielt arbeid i kommunen, må alle ha ei forståing for og kjenne eigarskap til felles mål. Det er rådet frå folkehelsekoordinator Tove Vikanes Agdestein. Ho var ein av innleiarane under dei digitale fagdagane i aldersvenleg samfunnsplanlegging som Fylkesmannen i Vestland og det regionale støtteapparatet for Leve heile livet inviterte til i september.

Samlinga i fagnettverket 29.oktober blir gjennomført digitalt. Tema blir "Palliasjon til personar med demens". Vi er så heldige å ha fått Aart Huurnik, overlege palliasjon i Stavanger kommune, til å halde innlegg.

 Tid: kl 12.00-14.30

Hald av tidspunktet. Vi kjem med meir informasjon om program, påmelding og pålogging/adresse.

Tidlegare IT-forum Sogn og Fjordane er blitt til IT-forum Vest.
På heimesida skriv dei: "Gjennom eit utvida regionalt samarbeid mellom næringsliv, offentlege aktørar og FoU-miljø,  løftar vi i lag og forsterkar rolla som ein viktig utviklingspartnar i det nye Vestland."

 

I løpet av tre dagar har vi vore innom henholdsvis Sogndal, Eid og Leirvik for å jobbe med den "Helhetelige tjenestemodellen". 17 kommunar og 90 deltakarar frå Sogn og Fjordane, Vestland, har delteke.