USHT

Nyhende

 

På grunn av koronavirus og smitterisiko ved fysiske samlingar må vi endre opplegget for utdanninga. Samling 2 og 3 i Forbetringsutdanninga vert derfor digitale. Samlingane vert ei veksling mellom innlegg og praktiske øvingar.

Vil du vite meir om korleis vi i Sogn og Fjordane arbeider med samhandlingsavvik? Og korleis vi kan lære av uønska hendingar?

For å auke kompetansen i lindrande behandling i kommunane gav Helsedirektoratet i 2014 Høgskolen i Innlandet oppdrag om å utvikle ein digital opplæringspakke for helsefagarbeidarar.Opplæringspakken vart oppdatert i 2019 etter Nasjonal retningslinje for palliasjon  (Helsedirektoratet 2019). Opplæringspakken inneheld fire emne, der deltakarane skal tileigne seg fagstoffet på eiga hand. Det er stort fokus på refleksjon i gruppe etter kvart emne, der gruppesamlingane vert leia av ein mentor frå eigen arbeidsplass.